Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ตลาดกระตุ้น บจ.เร่งสร้างซีเอสอาร์


ตลาดหลักทรัพย์จับมือสถาบันไทยพัฒน์ กระตุ้นบริษัทจดทะเบียนและภาคธุรกิจเร่งสร้างซีเอสอาร์ ระบุทิศทางซีเอสอาร์ปีนี้เกาะกระแสสิ่งแวดล้อม-สื่อสังคมออนไลน์ หวังชูเป็นจุดแข็งเหนือคู่แข่ง เชื่อเป็นเงื่อนไขสำคัญในเวทีการค้าโลก

นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ศูนย์พัฒนาธุรกิจตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) เปิดเผยในงานแถลงทิศทางและแนวโน้ม CSR ปี 2554 “Reporting your CSR” ในวานนี้ (10 ก.พ.) ว่า ปัจจุบันภาคธุรกิจได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและการคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างประโยชน์ให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ตามแนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งบทบาทในด้าน CSR ของภาคธุรกิจยังเป็นเงื่อนไขที่ความสำคัญมากขึ้นในเวทีการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะเกิดขึ้นในอีก 4 ปีข้างหน้า ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีการพัฒนากระบวนการดำเนินงาน CSR ที่มีประสิทธิภาพ

เขากล่าวว่า ทิศทางการขับเคลื่อนงานซีเอสอาร์ของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2554 จึงยังคงมุ่งเน้นงานเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งงานพัฒนาและส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการนำมาประยุกต์สู่การปฏิบัติจริงในกระบวนการดำเนินงานซีเอสอาร์ของบริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจทั่วไป รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการจัดทำวิจัยด้วย

ด้าน นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) จะกลายมาเป็นเครื่องมือของภาคธุรกิจในการสื่อสารกับภาคสังคมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ของกิจการ ที่ซึ่งการประชาสัมพันธ์ซีเอสอาร์ ไม่สามารถสร้างคุณค่าและความสัมพันธ์ได้เหมือนดังเดิม ซึ่งจุดมุ่งหมายหลักของการเปิดเผยรายงานซีเอสอาร์ เพื่อสร้างให้เกิดการยอมรับและการรับรองจากสังคม

เขากล่าวต่อว่า แนวโน้มที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งในปีนี้ คือ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) จะแผ่อิทธิพลสู่การเนินงาน CSR ขององค์กร นอกเหนือจากการใช้เพื่อส่งเสริมการขาย สร้างภาพลักษณ์ และกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยเปิดโอกาสให้ธุรกิจสามารถวางกลยุทธ์การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงรุก เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคมในกิจกรรม CSR ขององค์กร


[Original Link]