Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ตารางเป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในระดับต่างๆ


ระดับประเทศ *ระดับภูมิภาค **ระดับโลก ***
1.ความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ การประกอบอาชีพ การเข้าถึงแหล่งทรัพยากร และกระบวนการยุติธรรม ลดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับประชาชน เพิ่มคะแนนภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่นให้ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน
2.ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ ลดอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ เพิ่มจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักทุกระดับสูงกว่าร้อยละ 50 และความอบอุ่นของครอบครัวเพิ่มขึ้น
3.เศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี อัตราเงินเฟ้ออยู่ในกรอบเป้าหมาย ผลิตภาพการผลิตรวมสูงขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ รักษาปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้พอเพียงต่อความต้องการของผู้บริโภค และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
4.รักษาสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 33.5 ของพื้นที่ประเทศ ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
1.การพัฒนามนุษย์
2.การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม
3.สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม
4.ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
5.การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน
6.การลดช่องว่างทางการพัฒนา
1.ขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหยที่ร้ายแรง
2.จัดให้ทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและให้หญิงมีสิทธิมีเสียงในสังคมมากขึ้น
4.ลดอัตราการเสียชีวิตของเด็ก
5.ปรับปรุงสุขอนามัยของแม่ที่กำลังตั้งครรภ์
6.ยับยั้งเอชไอวี/เอดส์ ไข้มาลาเรีย และโรคอื่นๆ
7.ประกันความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
8.พัฒนาความร่วมมือระหว่างพันธมิตรเพื่อการพัฒนาทั่วโลก
* จากร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
** จากแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)
*** จากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติ (MDGs)