Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

พม.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาเซียน

ด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ผลักดันภาคธุรกิจแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม รองรับสังคมอาเซียนในอีก ๔ ปี

วันนี้ (๑๙ ก.ย.๕๔) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง แผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (Regional Workshop on ASEAN Action Plan on CSR) ณ ห้อง Ballroom B ชั้น ๒๓ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์


นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ปัจจุบัน อาเซียนได้แสดงบทบาทอย่างแข็งขันในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ โดยได้บรรจุเรื่องนี้เข้าไว้ในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือที่เรียกว่า เอ-เอส-ซี-ซี บลูปริ๊นท์ ซึ่งตั้งเป้าหมายจะทำให้เกิดประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นสังคมที่มีความรับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความเป็นเอกภาพในหมู่ประชาชาติและประชาชนอาเซียน และการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว อาเซียนจะต้องมีการเสริมสร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน โดยที่ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมและสมัครสมานสามัคคีกัน ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่และสวัสดิการของประชาชนให้ดีขึ้นด้วย จึงได้ส่งเสริมให้ผนวกประเด็นการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ หรือ CSR เข้าไว้ในแผนการดำเนินงานของภาคธุรกิจ เพื่อที่ภาคธุรกิจจะได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศสมาชิกอาเซียนอีกทางหนึ่ง

นายสันติ กล่าวต่อว่า การประชุมในครั้งนี้ จึงเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนภาคธุรกิจและหน่วยงานของรัฐในประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงผู้ที่สนใจจากองค์การ หน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อระดมความคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมในอาเซียน เพื่อตอบสนองต่อแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ภายใน ค.ศ. ๒๐๑๕ เพื่อที่ภาคธุรกิจจะได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสร้างประชาคมอาเซียน รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในเรื่อง CSR ระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐของแต่ละประเทศสมาชิก โดยเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ ๗ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (The 7th Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development (SOMSWD) and Other ASEAN related Meetings) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งประเทศไทย โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นเจ้าภาพ โดยจะมีการประชุมประจำปีๆ ละ ๑ ครั้ง และประเทศสมาชิกจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นหนึ่งในกลไกความร่วมมือเฉพาะด้านของอาเซียน ซึ่งมีภารกิจหลักในจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคนและสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอาเซียน ด้วยการให้สวัสดิการสังคม การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมถึงมุ่งให้เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

“ผลจากการประชุมในวันนี้ จะช่วยก่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของภาคองค์กรธุรกิจที่จะมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน และจะเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานที่แข็งแรงในการสร้างประชาคมอาเซียนให้เกิดขึ้นภายในปี ๒๕๕๘” นายสันติ กล่าว


[Original Link]