Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

กำหนดการแถลง "ทิศทาง CSR & Sustainability ปี 55"


กำหนดการแถลง
ทิศทาง CSR & Sustainability ปี 2555
“Reinforcing your CSR”

โดย สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.00 – 12.00 น.
หอประชุมศาตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก

09.00-09.30 น.ลงทะเบียน
9.30-10.00 น.กล่าวต้อนรับ และกล่าวถึงทิศทางการขับเคลื่อนงาน CSR ของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ปี 2555 โดย
คุณจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10.00-10.45 น.สรุปและเผยเเพร่บทวิเคราะห์
CSR & Sustainability ประจำปี 2555 โดย
ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
10.45-11.00 น.รับประทานอาหารว่าง
11.00-11.45 น.เพิ่มพลัง CSR ขององค์กร
เพื่อรับมือกับความเสี่ยง วิกฤต และภัยพิบัติในปี 2555
“Reinforcing your CSR: Risk-Crisis-Disaster” โดย
ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
11.45-12.00 น.ถาม-ตอบ และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
12.00 น.จบการแถลงข่าว


* หมายเหตุ: กำหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม