Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

CSR DAY Forum “เจาะลึก GRI Reporting v3.1”


กำหนดการ CSR DAY Forum
“เจาะลึก GRI Reporting v3.1”
จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม และสถาบันไทยพัฒน์
ร่วมกับ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก

09.30-10.00 น.ลงทะเบียน
10.00-10.30 น.กล่าวต้อนรับ และเปิดงาน CSR DAY Forum โดย
คุณรัตน์วลี อนันตานานนท์
ผู้อ้านวยการฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ CSR DAY เฟส 4 โดย
ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์
 กล่าวถึงบทบาทการสนับสนุนโครงการ CSR DAY เฟส 4 โดย
คุณพีระพงษ์ กลิ่นละออ
ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)
 คุณวัฒนา โอภานนท์อมตะ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บางจากปิโตรเลียม
10.30-10.45 น.ถ่ายภาพร่วมกัน พร้อมรับประทานอาหารว่าง
10.45-11.45 น.“เจาะลึก GRI Reporting v3.1” โดย
คุณฌานสิทธิ์ ยอดพฤติการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายการรายงาน สถาบันไทยพัฒน์
ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่บริษัทจดทะเบียน 20 แห่ง
11.45-12.00 น.รับหนังสือ ‘การจัดทำรายงานเพื่อความยั่งยืน: Updated GRI version 3.1’ พร้อมตัวบ่งชี้การดำเนินงานหลัก (GRI Core Indicators) ฉบับภาษาไทย
12.00 น.จบงาน


* หมายเหตุ: กำหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม