Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

องค์กรที่จัดทำรายงานความยั่งยืน


การจัดทำรายงานความยั่งยืนเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งขององค์กรที่ใช้สื่อสารถึงผลการดำเนินงานของกิจการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ไม่จำกัดอยู่เพียงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ แต่ยังเป็นประโยชน์สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการรายงานถึงโปรไฟล์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจได้รับทราบและเกิดการยอมรับ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของกิจการ

ปัจจุบัน มีหลายประเทศที่ส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจในประเทศของตน จัดทำรายงานความยั่งยืนเผยแพร่ต่อสาธารณะ อาทิ ฝรั่งเศส เดนมาร์ก แอฟริกาใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย และมีองค์กรธุรกิจจำนวนกว่าหมื่นแห่งทั่วโลกได้จัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบการรายงานของ GRI โดยมีรายงานที่เผยแพร่แล้วกว่าสองหมื่นฉบับ

ในประเทศไทย มีองค์กรที่ได้จัดทำรายงานความยั่งยืน ในปัจจุบันกว่า 100 แห่ง โดยองค์กรที่จัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบการรายงานของ GRI สามารถดูตัวอย่างได้จากโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน

ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556

ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลองค์กรที่จัดทำรายงานความยั่งยืน ทั้งองค์กรธุรกิจไทยและต่างประเทศ สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จาก Sustainability Disclosure Database ที่ GRI เป็นผู้รวบรวมขึ้น