Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

การฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านรายงานความยั่งยืน


หน่วยงานที่สนใจต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามแนวทางของ GRI สามารถติดต่อสำรองวันเวลาการจัดอบรมหรือรับคำปรึกษาในสถานประกอบการของท่าน ภายใต้โครงการ CSR DAY ในหัวข้อ CSR/SD Report หรือในหลักสูตร Coaching Program การเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการจัดทำรายงานในสถานประกอบการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
(ดาวน์โหลด แบบแสดงความจำนง)

หัวข้อ CSR/SD Report
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน CSR/SD Report ในสถานประกอบการ
  CSR Report คืออะไร
  ประโยชน์และความสำคัญของ CSR Report
  การเพิ่มคุณค่าของการทำรายงานจาก Project สู่ Process
  เรียนรู้กระบวนการจัดทำรายงาน 5 ระยะของ GRI
  แนะนำเครื่องมือการทดสอบสารัตถภาพ (Materiality) ของรายงาน
  หัวข้อพิเศษที่จะกำหนดขึ้นร่วมกับองค์กร (ถ้ามี)

Coaching Program*
 การให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการจัดทำรายงานในสถานประกอบการ
  เรียนรู้การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบ GRI ฉบับ G4 หรือ
  เรียนรู้การจัดทำรายงาน CSR แบบบูรณาการ (iCSR Report) หรือ
  การเปิดเผยข้อมูล CSR ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
  ให้คำปรึกษาโดยทีมที่ปรึกษาที่ได้รับการอบรมและรับรองจาก GRI

*เฉพาะองค์กรซึ่งเคยเข้าร่วมกิจกรรม CSR Day หรือเป็นบริษัทที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรการเขียนรายงานด้าน CSR ของสถาบันไทยพัฒน์

 


ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างหนังสือ "GRI Sustainability Reporting Process: G4 ฉบับ How-to" (มกราคม, 2558) ความหนา 81 หน้า คู่มือในการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามแนวทางของ GRI ฉบับล่าสุด พร้อมข้อมูลท็อป 10 ประเด็นความยั่งยืนที่มีการรายงานสูงสุดใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้ง 20 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการรายงาน
  
ดาวน์โหลดไฟล์ "รายงานเพื่อความยั่งยืน: Reporting your CSR (Updated GRI version 3.1)" (สิงหาคม, 2555) ความหนา 48 หน้า ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดทำรายงาน 5 ระยะของ GRI และกระบวนการกำหนดเนื้อหาของรายงาน พร้อมเพิ่มภาคผนวก ตัวบ่งชี้การดำเนินงานหลัก (Core Indicators) ที่แปลเป็นภาษาไทยจำนวน 55 ตัวชี้วัด
  
ดาวน์โหลดไฟล์ "รายงานเพื่อความยั่งยืน: Reporting your CSR" (กุมภาพันธ์, 2554) ความหนา 36 หน้า ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 บท โดยให้ความสำคัญกับหลักการทำรายงานแห่งความยั่งยืนขององค์กร การรายงานความยั่งยืนกับการสร้างคุณค่า กระบวนการจัดทำรายงาน 5 ระยะของ GRI และสารัตถภาพ (Materiality) ของการรายงาน

หน่วยงานที่สนใจหนังสือ GRI Sustainability Reporting Process: G4 ฉบับ How-to ฉบับเต็ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่สถาบันไทยพัฒน์ โดยแจ้งความประสงค์มาทางอีเมล info@thaipat.org พร้อมระบุที่อยู่ในการจัดส่ง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 


สถาบันไทยพัฒน์ เปิดให้บริการด้านรายงาน CSR ตามกรอบ GRI ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่โทรศัพท์ 02 930 5227 โทรสาร 02 930 5228 อีเมล info@thaipat.org

 


สถาบันไทยพัฒน์ ยังได้พัฒนางานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) ต่อรายงานแห่งความยั่งยืน ตามมาตรฐาน AA1000AS (Assurance Standard) และ AA1000APS (Accountability Principles Standard) โดยได้รับการรับรองจากหน่วยงานผู้กำหนดมาตรฐาน ACCOUNTABILITY ให้เป็นผู้ให้บริการงานให้ความเชื่อมั่นรับอนุญาต (Licensed Assurance Provider) ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2556