Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ภาพกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำ CSR Reportสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำ CSR Report ใน โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ CSR Report อันเป็นเครื่องมือสำคัญที่บริษัทสามารถใช้ประเมินตนเอง เพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผอ.สถาบันไทยพัฒน์ และฌานสิทธิ์ ยอดพฤติการณ์ นักวิจัยจากสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมถ่ายทอดความรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริหารและตัวแทนจากบจ.