Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริม บจ.ไทย จัดทำรายงานด้าน CSR ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความยั่งยืน


สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุ่งสานโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนไทยพัฒนาและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) พร้อมเดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านกิจกรรมอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานด้านการพัฒนาตลาดทุนในระยะยาวของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายบดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม กล่าวว่า CSRI ได้กำหนดให้การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ในการจัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเป้าหมายสำคัญหนึ่ง โดยจะผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลด้าน CSR เพราะปัจจุบันผู้ลงทุนให้ความสำคัญในการเลือกลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินกิจการด้วยความรับผิดช อบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลมากขึ้น รวมทั้งการจัดทำ CSR Report ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่องค์กรต่างๆ สามารถใช้ประเมินตนเอง เพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

"โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นอีกโครงการหนึ่งที่สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมและสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อช่วยส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนในการพัฒนาการจัดทำ CSR Report สำหรับการดำเนินงานปี 2556 ที่จะเผยแพร่รายงานในปี 2557 โดยบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้และเข้าใจในการวางแผนและวิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ CSR Report ตามกรอบการรายงาน CSR ขั้นพื้นฐานแบบบูรณาการ หรือ Integrated CSR Reporting (iCSR) ซึ่งเป็นกรอบการรายงานที่สามารถนำไปใช้เพื่อจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะประกาศในปีนี้ และจะได้รับ Template ที่ประกอบด้วยหัวข้อและประเด็นในการเปิดเผยข้อมูลตามกรอบ iCSR พร้อมตัวอย่างชุดตัวบ่งชี้การดำเนินงาน (Indicators) ที่แนะนำให้รายงาน สำหรับเป็นแนวทางในการเตรียมข้อมูลที่จะเปิดเผยใน CSR Report"

นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการยังได้รับคำปรึกษาเชิงลึกและข้อแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ CSR Report รวมถึงสามารถเข้าร่วมอบรมให้ความรู้และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและรับทราบ ข้อเสนอแนะที่จะช่วยพัฒนาการจัดทำ CSR Report ของบริษัทจดทะเบียนตามกรอบ iCSR อย่างมีคุณภาพ ก่อนจะยกระดับสู่การจัดทำรายงานตามกรอบ GRI ต่อไป

บริษัทจดทะเบียนที่สนใจ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 เมษายน 2556 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ csri@set.or.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.csri.or.th


[Original Link]