Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เดินหน้าเครือข่ายอาเซียน มอบรางวัล 18 กิจการ รายงานความยั่งยืน ปี 2556


CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน CSR Thailand Conference 2013 ต่อเนื่องปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด CSR Roadmap for ASEAN มุ่งเน้นให้ภาคธุรกิจผนวกเรื่อง CSR เข้าไว้ในวาระการดำเนินงานขององค์กร เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมและการแลกเปลี่ยนมุมมองด้าน CSR ในกลุ่มประเทศอาเซียน


วัฒนา โอภานนท์อมตะ ประธาน CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กล่าวว่า เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนไทยส่วนใหญ่ถือได้ว่าดำเนินกิจกรรมในด้าน CSR-in-process อยู่แล้วในหลายๆ แห่ง เพียงแต่อาจจะขาดขั้นตอนหรือการดำเนินการในบางส่วนที่อาจทำให้ไม่สมบูรณ์ ปีนี้ CSR Club จึงผนวกเรื่องการทำ CSR ของประเทศในกลุ่มอาเซียนได้มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ในการทำ CSR และเน้นเรื่องของกรณีศึกษาทั้งในประเทศไทยและประเทศอาเซียนในด้านที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในเรื่องของ CSR เรื่องของ Supply Chain เรื่องสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชั่น


รางวัลยอดเยี่ยม : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ทราบว่า CSR-in-process ในประเทศไทยโดยภาคเอกชน ได้มีการขับเคลื่อนและมีพัฒนาการด้าน CSR ที่ล้ำหน้าไม่แพ้ประเทศอื่นๆ และยังเป็นต้นแบบที่หลายๆ บริษัทที่กำลังจะทำหรือดำเนินงานด้าน CSR อยู่แล้ว สามารถนำไปปรับใช้กับกระบวนการขององค์กรได้เป็นอย่างดี


รางวัลดีเยี่ยม : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ในปีนี้ ยังเป็นปีแรกที่ CSR Club ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์ จัดพิธีมอบรางวัล รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) เพื่อช่วยยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้าน CSR ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปีนี้มีบริษัทส่งรายงานเข้าร่วมพิจารณารวม 48 แห่ง โดยบริษัทที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและได้รับรางวัลในปีนี้ มีทั้งสิ้น 18 แห่ง โดยบริษัทที่ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับยอดเยี่ยม ได้แก่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และระดับดีเยี่ยม ได้แก่ บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และรางวัลดีเด่น 16 แห่ง

CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งเครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมอาเซียนภาคเอกชน (ASEAN CSR Network) เมื่อปี 2554 ร่วมกับองค์กรจากชาติสมาชิกอาเซียนอีก 4 ประเทศ ได้แก่ ชุมนุมธุรกิจอินโดนีเซีย (Indonesia Business Links) หอการค้าระหว่างประเทศมาเลเซีย (International Chamber of Commerce-Malaysia) สันนิบาตมูลนิธิในสังกัดภาคเอกชนฟิลิปปินส์ (League of Corporate Foundations, Philippines) และกลุ่มความตกลงว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมภาคเอกชนสิงคโปร์ (Singapore Compact for CSR) รวมทั้งมูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) ด้วย วัตถุประสงค์สำคัญๆ ของ ASEAN CSR Network คือการแสวงหาโอกาสในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยน เป็นที่พบปะพูดจาหารือประเด็นและข้อห่วงใยในระดับภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการรับหลักการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นบรรทัดฐานสากล ตลอดจนการเป็นแหล่งรวมข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายแก่มวลสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค


[Original Link]