Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ก.ล.ต.หนุนทำตัวชี้วัดระดับ 0-5 พัฒนา CSR และป้องกันคอร์รัปชันของ บจ.


ก.ล.ต. สนับสนุนสถาบันไทยพัฒน์ จัดทำดัชนีชี้วัดเพื่อประเมินระดับการพัฒนาด้าน CSR และการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันสำหรับบริษัทจดทะเบียน ด้วยตัวชี้วัดตั้งแต่ระดับ 0 ถึง ระดับ 5 เป็นครั้งแรกของไทย

บริษัทจดทะเบียนสามารถนำผลการประเมินไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น โดยในปีแรกคาดว่าบริษัทจดทะเบียนทุกแห่งจะได้ระดับที่ 1 หมายถึงบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญ โดยมีเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมทั้งสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ปัจจุบันผู้ลงทุนเปลี่ยนมุมมองการลงทุนที่มุ่งไปสู่การให้ความสำคัญกับการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน นอกจากพิจารณาผลประกอบการเพียงอย่างเดียว ก.ล.ต. จึงให้ความสำคัญและผลักดันการพัฒนาความยั่งยืนในบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างยั่งยืนไป ควบคู่ไปกับสังคมที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการดำเนินงานพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนไทยจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ 3 ด้าน ให้ทำงานพร้อม ๆ กัน คือ (1) Self Discipline คือการที่บริษัทจดทะเบียนมีความตั้งใจสนใจที่จะดำเนินการเรื่องนี้ เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของตน (2) Market Discipline การสร้างแรงผลักดันทางสังคมและ (3) Regulatory Discipline คือ การออกกฎเกณฑ์ที่จำเป็นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ

อาจกล่าวได้ว่า เรื่อง CSR และการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันเป็น 2 เรื่องหลักสำคัญ ที่ทำให้เกิดการพัฒนาความยั่งยืน แต่ที่ผ่านมายังไม่มีตัวชี้วัดการประเมินการดำเนินการที่ชัดเจน จึงเป็นที่มาของแนวคิดการออกแบบตัวชี้วัดความคืบหน้าการพัฒนาด้านดังกล่าวของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งสอดคล้องกันกับทิศทางการดำเนินการของสถาบันไทยพัฒน์ ดังนั้น ก.ล.ต.จึงสนับสนุนให้สถาบันไทยพัฒน์ออกแบบตัวชี้วัดที่อ้างอิงจากกรอบการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานสากลเป็นครั้งแรกของไทย เพื่อใช้ประเมินระดับการพัฒนาทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ CSR Progress Indicator และ Anti-corruption Progress Indicator โดยจะแสดงระดับการพัฒนา ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูงสุดของการพัฒนา

การประเมินบริษัทจดทะเบียนไทยด้วยตัวชี้วัดด้าน CSR และการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันจะเป็นประโยชน์สำหรับบริษัทจดทะเบียนทุกแห่ง เนื่องจากจะเป็นข้อมูลที่ทำให้ทราบถึงระดับการพัฒนาของตนเอง รวมถึงเป็นโอกาสดีที่จะได้นำข้อมูลผลการประเมินมาใช้ประกอบการคิดกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเมื่อบริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจด้วยความคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรอบ ตั้งแต่ระดับกิจการ สู่ระดับชุมชนและระดับสังคม ย่อมส่งผลให้ธุรกิจอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ก.ล.ต. ขอชื่นชมบริษัทจดทะเบียนไทยว่า ที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวมาก อย่างไรก็ตาม ระดับการพัฒนาแต่ละบริษัทมีความแตกต่างกัน ก.ล.ต. จึงคาดหวังให้บริษัทได้ตระหนักในความสำคัญและพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปทิศทาง

ที่ทำให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงตามศักยภาพของแต่ละบริษัท และคาดว่าในปี 2557 จะมีการพัฒนาการอย่างน้อยในระดับเริ่มต้นหรือระดับที่ 1 หมายถึงบริษัทมีเจตนารมณ์ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ สำหรับบริษัทจดทะเบียนไทยอีกจำนวนมากที่มีการพัฒนาการไปมากแล้วก็สามารถใช้ตัวชี้วัดดังกล่าวเพื่อจะดำเนินการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป นอกจากนี้ ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ยังสามารถนำผลประเมินมาประกอบเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำเนินธุรกิจหรือพิจารณาลงทุน โดยผลการประเมินคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 จะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ต่อไป”

นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ กล่าวถึงการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ว่า “สถาบันไทยพัฒน์ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการให้เป็นผู้ประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ถือเป็นภารกิจที่สอดรับกับการดำเนินงานตามแนวทาง “การร่วมมือกัน” ของสถาบัน ด้วยการใช้ศักยภาพจากการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร เข้าเป็นหุ้นส่วนการดำเนินงานในทางที่เสริมสมรรถภาพซึ่งกันและกัน ทำให้สามารถขยายผลกระทบการทำงานในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนเพื่อสังคม (Social Partnership) โดยใช้จุดแข็งและความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กรในทิศทางที่เสริมกันและทวีคุณค่ามากกว่าการทำงานโดยองค์กรเดียว”

การประเมินระดับ CSR และระดับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันสำหรับบริษัทจดทะเบียนแบ่งเป็น 5 ระดับ มีผลคะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 5 โดยการประเมิน CSR ระดับที่ 1 Basic หมายถึงการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ขององค์กรในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับเจตจำนงในเชิงกลยุทธ์ และสามารถสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรได้รับทราบ ระดับที่ 2 Engaged หมายถึงการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ขององค์กรในการดูแลผลกระทบจากการดำเนินงาน ไม่ให้เกิดปัญหากับชุมชนหรือสังคมที่อยู่รายรอบแหล่งดำเนินงาน ระดับที่ 3 Integrated หมายถึงการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการเปิดโอกาสให้ชุมชนและสังคมได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานในฝั่งต้นน้ำหรือในฝั่งปลายน้ำของห่วงโซ่ธุรกิจ ระดับที่ 4 Innovative หมายถึงการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการสร้างให้เกิดคุณค่าร่วมระหว่างกิจการและสังคม ที่ครอบคลุมการดำเนินงานใน Value Chain และเป็นการทำงานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง สำหรับระดับสูงสุดของการพัฒนาความยั่งยืนคือ ระดับที่ 5 Sustained หมายถึงการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการวางแนวทางและการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน คำนึงถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบทั้งระบบนิเวศ รวมทั้งสามารถเปิดเผยรายละเอียดของการดำเนินงานได้ในทุกแง่มุม

สำหรับประเมินระดับระดับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันแบ่งออกเป็น 5 ระดับเช่นกันโดยระดับที่ 1 Committed หมายถึงการแสดงให้เห็นถึงคำมั่นจากผู้บริหารสูงสุดและขององค์กรโดยมติและนโยบายของคณะกรรมการในเรื่องการดำเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ระดับที่ 2 Declared หมายถึงการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นโดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ระดับที่ 3 Established หมายถึงการแสดงให้เห็นถึงระดับขอบเขตของนโยบายของบริษัท เช่น ไม่จ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อต้านผู้เกี่ยวข้อง การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน

ระดับที่ 4 Certified หมายถึงการแสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผ่านการตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอกและระดับสูงสุดของการพัฒนาระดับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันคือ ระดับที่ 5 Extended หมายถึงการแสดงให้เห็นถึงนโยบายที่ครอบคลุมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ปรึกษา ตัวกลาง หรือตัวแทนธุรกิจ ที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ


[Original Link]