Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

รางวัลรายงานความยั่งยืน ปีที่ 2


วานนี้ (30 กรกฎาคม) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดย CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดแถลงข่าวโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) เป็นปีที่สอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และบริษัททั่วไปดำเนินการเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบของรายงานความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการผนวกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์องค์กร

ดร.มาการิม วิบิโซโน ผู้อำนวยการมูลนิธิอาเซียน ซึ่งได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืนเมื่อปีที่แล้ว ได้กล่าวไว้ว่า โครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนที่ประเทศไทยได้ริเริ่มขึ้นนี้ มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจในการใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการผนวกเรื่อง CSR เข้าไว้ในวาระการดำเนินงานขององค์กร ด้วยการใช้รายงานความยั่งยืนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทั้งนี้ อยากให้ประเทศไทยขยายการดำเนินโครงการให้ครอบคลุมการเข้าร่วมของภาคธุรกิจในประเทศสมาชิกอื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในระดับอาเซียนด้วย

ทำให้โครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนในปี พ.ศ.2557 นี้ จะมีการเชิญชวนประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยเริ่มจากสมาชิกของ ASEAN CSR Network ซึ่งประกอบด้วย ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ให้เข้าร่วมส่งรายงานความยั่งยืนเพื่อการพิจารณารางวัลด้วย

สำหรับภาคธุรกิจในประเทศไทย ทั้งบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งได้มีการจัดทำรายงานความยั่งยืน และสนใจจะเข้าร่วมโครงการ สามารถนำส่งเอกสารรายงานความยั่งยืน (CSR Report/SD report) ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน ประกอบด้วย ข้อมูลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดทำไว้แยกเล่มหรือรวมอยู่กับรายงานประจำปี จำนวน 7 ฉบับ มายังสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2557

คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล ประกอบด้วย คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย อดีตเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนทหารไทย รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ คณะนิเทศศาสตร์ฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และผศ.ดร.สมพร กมลศิริพิชัยพร ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับเกณฑ์การตัดสินรางวัล จะพิจารณาจากข้อมูลที่เผยแพร่ในรายงานความยั่งยืนใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสมบูรณ์ (Completeness) ด้านความเชื่อถือได้ (Credibility) ด้านการสื่อสารและนำเสนอ (Communication) โดยจะไม่มีการใช้แบบสำรวจข้อมูลหรือแบบสอบถามใด ๆ เพิ่มเติม

บริษัทที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเด่น (ไม่จำกัดจำนวนรางวัล) ส่วนรางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเยี่ยม และระดับยอดเยี่ยม จะมีระดับละ 1 รางวัล โดยรางวัลดังกล่าวจะมีการประกาศผลในงาน CSR Thailand 2014 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 และ 12 พฤศจิกายน 2557 และจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

ทั้งนี้ โครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนในปีแรก มีองค์กรที่สนใจส่งรายงานเข้าร่วมจำนวน 48 แห่ง เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด SET จำนวน 43 แห่ง บริษัทจดทะเบียนในตลาด mai จำนวน 2 แห่ง และบริษัททั่วไปที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 3 แห่ง แบ่งเป็นรายงานความยั่งยืน/CSR ร้อยละ 77.1 และรายงานประจำปี ร้อยละ 22.9 ของจำนวนรายงานทั้งหมดที่ส่งเข้าร่วมโครงการ

โดยบริษัทที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและได้รับรางวัลในปีแรก มีทั้งสิ้น 18 แห่ง บริษัทที่ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับยอดเยี่ยม ได้แก่ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย และระดับดีเยี่ยม ได้แก่ บมจ.บางจากปิโตรเลียม ส่วนรางวัลดีเด่นจำนวน 16 แห่ง ประกอบด้วย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย บมจ.การบินไทย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา บมจ.ไทยออยล์ บมจ.บ้านปู บมจ.ปตท. บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม บมจ.ผลิตไฟฟ้า บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล บมจ.ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส และ บมจ.ไออาร์พีซี


[Original Link]