Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

รายละเอียดโครงการประกาศรางวัลฯ ปี 2557

รายละเอียดโครงการ    ผลการประกาศรางวัล    


หลักการและเหตุผล
โครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) ถือกำเนิดขึ้นในปี 2556 จากความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันไทยพัฒน์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและยกระดับการจัดทำรายงานความยั่งยืนของบริษัททั้งในตลาดหลักทรัพย์ และนอกตลาดหลักทรัพย์ด้วยการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนคลอบคลุมกลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่มบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์และกลุ่มบริษัทที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยกำหนดให้เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานสัมมนา CSR Thailand ประจำปี

วัตถุประสงค์
เพื่อประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนให้แก่บริษัทจดทะเบียน รวมถึงบริษัทที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์
เพื่อส่งเสริมให้บริษัททั้งในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยข้อมูลด้าน ESG อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ลงทุนในแวดวงตลาดทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของกิจการ
เพื่อเป็นการยกระดับบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้สามารถพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

ประเภทรางวัล
• รางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับยอดเยี่ยม 1 รางวัล
• รางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเยี่ยม 1 รางวัล
• รางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเด่น (ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน)

การคัดเลือก
บริษัทที่สนใจ ยื่นความจำนงขอรับการพิจารณารางวัล แก่สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย พร้อมกับรายงานความยั่งยืน (CSR Report/SD report) ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน จัดทำแยกเล่มหรือรวมอยู่กับรายงานประจำปี พ.ศ. 2556 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล จะคัดเลือกบริษัทที่จะให้รางวัล โดยการพิจารณาจากข้อมูลที่เผยแพร่ในรายงานความยั่งยืน และข้อมูลที่รายงานความยั่งยืนมีการอ้างอิงไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก โดยไม่ใช้แบบสำรวจข้อมูลหรือแบบสอบถามใดๆ เพิ่มเติม
บริษัทที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกบริษัท มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเด่น โดยไม่จำกัดจำนวนรางวัล ส่วนรางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเยี่ยม และระดับยอดเยี่ยม จะมีเพียงระดับละ 1 รางวัล ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล
การพิจารณาตัดสินรางวัลรายงานความยั่งยืน จะใช้เกณฑ์ 3 ด้านที่มีน้ำหนักคะแนนต่างกัน ดังนี้


ระยะเวลายื่นความจำนง
1 สิงหาคม - 5 กันยายน 2557

ผู้ดำเนินโครงการ
• สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• สถาบันไทยพัฒน์