Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ พร้อมจัดโครงการ Sustainability Report Award ต่อเนื่องปีที่ 2 เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคมนี้


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์ แถลงข่าวโครงการประกาศรางวัล รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2


ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. คุณสุรงค์ บูลกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ แถลงข่าวโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2557 – 5 กันยายน 2557 นี้

นายสุรงค์ บูลกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดโครงการประกาศรางวัล รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557 ว่า ปีนี้ สมาคมฯ ยังคงได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสำนักงาน ก.ล.ต.และสถาบันไทยพัฒน์ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนนั้นยังคงยึดหลักเดิม คือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนและบริษัทเอกชนมีการเขียนรายงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมที่สร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจและสังคมในทุกพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินการให้ได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางด้านหนึ่งที่จะทำให้สังคมเห็นได้ว่า ปัจจุบันความรับผิดชอบของสังคมไม่เพียงแต่การให้หรือการบริจาคแล้ว แต่องค์กรทุกองค์กรจำเป็นต้องตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องความยั่งยืน โดยสามารถนำไปผนวกเข้ากับแผนธุรกิจหรือแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างธุรกิจและสังคม

และปี 2557 นี้ สมาคมฯ จะเชิญชวนประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยเริ่มจากสมาชิกของ ASEAN CSR Network ให้ร่วมส่งรายงานความยั่งยืนเข้าร่วมการพิจารณารางวัลด้วย เพื่อเป็นการขยายเรื่องการจัดทำรายงานความยั่งยืนไปสู่สากลมากขึ้น

ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. ในฐานะองค์กรพัฒนาและกำกับดูแลตลาดทุนไทยซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว กล่าวว่า การขับเคลื่อนกิจการในตลาดทุนไทยให้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก CSR เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญตามแผนพัฒนาความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน ก.ล.ต. จึงได้สนับสนุนการจัดโครงการประกาศรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการจัดทำรายงานความยั่งยืน โดยยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่ทำได้ดีในเรื่องนี้เพื่อเป็นตัวอย่างและยังเป็นช่องทางสื่อให้สาธารณชนและผู้ลงทุนได้รับรู้และเข้าใจ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการและการยอมรับในสังคมอีกทางหนึ่ง ตั้งแต่ต้นปี 2557 ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยข้อมูลนโยบายและการดำเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจปกติ (CSR in process) จึงคาดว่าจะมีจำนวนบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมโครงการมากกว่าปีที่ผ่านมา

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวถึง เกณฑ์ในการส่งรายงานเข้าประกวดว่า ปีนี้คณะกรรมการพิจารณารางวัลรายงานความยั่งยืนยังคงมุ่งเน้นประเด็นหลักๆ 3 ด้านของรายงาน คือ ด้านความสมบูรณ์ (Completeness) ด้านความเชื่อถือได้ (Credibility) และด้านการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication) และต้องมีรายละเอียดซึ่งเปิดเผยข้อมูล ESG หรือผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมครบทั้งสามด้าน

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการจัดทำรายงานความยั่งยืนที่สนใจส่งรายงานเข้าร่วมการพิจารณา สามารถนำส่งเอกสารที่เป็นรายงานความยั่งยืน (CSR Report/SD report) ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยจัดทำแยกหรือรวมอยู่กับรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากข้อมูลที่เผยแพร่ในรายงานความยั่งยืน และข้อมูลที่รายงานความยั่งยืนมีการอ้างอิงไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก บริษัทที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเด่น ส่วนรางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเยี่ยม และระดับยอดเยี่ยม จะมีระดับละ 1 รางวัล ดร.พิพัฒน์กล่าว

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณารางวัลประกอบไปด้วย ได้แก่คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนทหารไทย รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ คณะนิเทศศาสตร์ฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และผศ.ดร.สมพร กมลศิริพิชัยพร ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนนี้ จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมถึง 5 กันยายน 2557 และจะประกาศรางวัลดังกล่าวในงาน CSR Thailand Conference 2014 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 และ 12 พฤศจิกายน 2557 และจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557


[ข่าวประชาสัมพันธ์]