Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

รางวัลรายงานความยั่งยืนสู่อาเซียน

วีรญา ปรียาพันธ์

โครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) ถือกำเนิดขึ้นในปี 2556 จากความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันไทยพัฒน์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและยกระดับการจัดทำรายงานความยั่งยืนของบริษัททั้งในตลาดหลักทรัพย์ และนอกตลาดหลักทรัพย์ ด้วยการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ครอบคลุมกลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่มบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์และกลุ่มบริษัทที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

การจัดโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557 ยังคงยึดหลักเดิม คือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนและบริษัทเอกชน จัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจและสังคมในทุกพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินการให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่ให้สังคมเห็นว่า นอกเหนือจากการให้หรือการบริจาคแล้ว ทุกองค์กรจำต้องตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องความยั่งยืนในมิติที่สามารถผนวกเข้ากับธุรกิจหรือยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างธุรกิจและสังคมไปด้วยกัน

การประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนนี้ ยังสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนกิจการในตลาดทุนไทยให้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก CSR ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญตามแผนพัฒนาความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของสำนักงาน ก.ล.ต. ในอันที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการจัดทำรายงานความยั่งยืน ยกย่องบริษัทที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางรายงานความยั่งยืนที่มีคุณภาพ ให้เป็นกิจการตัวอย่างที่สามารถผนวกความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจปกติ (CSR-in-process) และทำให้องค์กรธุรกิจได้ประโยชน์จากการจัดทำรายงานความยั่งยืน ด้วยการใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการผนวกเรื่อง CSR เข้าไว้ในวาระการดำเนินงานขององค์กรได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับเกณฑ์การตัดสินรางวัลในปีนี้ คณะกรรมการยังคงพิจารณาจากข้อมูลในรายงานความยั่งยืน (CSR Report/SD report) ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน ประกอบด้วย ข้อมูลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดทำไว้แยกเล่มหรือรวมอยู่กับรายงานประจำปี ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสมบูรณ์ (Completeness) ด้านความเชื่อถือได้ (Credibility) ด้านการสื่อสารและนำเสนอ (Communication) โดยจะไม่มีการใช้แบบสำรวจข้อมูลหรือแบบสอบถามใด ๆ เพิ่มเติม

คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลในปีนี้ ประกอบด้วย คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย อดีตเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนทหารไทย รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ คณะนิเทศศาสตร์ฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และผศ.ดร.สมพร กมลศิริพิชัยพร ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัทที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเด่น (ไม่จำกัดจำนวนรางวัล) ส่วนรางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเยี่ยม และระดับยอดเยี่ยม จะมีระดับละ 1 รางวัล โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 กันยายน 2557 และจะประกาศรางวัลดังกล่าวในงาน CSR Thailand Conference 2014 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 และ 12 พฤศจิกายน 2557 และจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

โครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนในปี พ.ศ.2557 นี้ ได้มีการขยายการดำเนินโครงการให้ครอบคลุมการเข้าร่วมของภาคธุรกิจในประเทศสมาชิกอื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในระดับอาเซียน โดยในเบื้องต้น ได้มีการเชิญชวนประเทศในกลุ่มอาเซียนที่เป็นสมาชิกของ ASEAN CSR Network ซึ่งประกอบด้วย ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ให้เข้าร่วมส่งรายงานความยั่งยืนเพื่อการพิจารณารางวัลในปีนี้ด้วย


[ประชาชาติธุรกิจ]