Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

บลจ.หนีหุ้นเสี่ยง"คอร์รัปชั่น" กลุ่มรับเหมาติดโผ-หวั่นฉุดกำไรพอร์ต


ผู้จัดการกองทุน ชูธงเลี่ยงเล่นหุ้นเสี่ยง "คอร์รัปชั่น" หวั่นฉุดผลตอบแทน สแกนกลุ่มรับเหมาเข้ม เผย 223 บจ.ไม่ร่วมวงวัดผลทุจริต ชี้ 19 บริษัท ติดดาวโปร่งใส

นายประภาส ตันติพิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงศรี เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้ใช้ระบบคัดกรองการลงทุนในหุ้นไทยอย่างละเอียดหลายด้านโดยจะมีประเด็นของการตรวจสอบเรื่องการพัวพันทุจริตคอร์รัปชั่น ของหุ้นที่ลงทุนด้วย เพราะถ้าบริษัทจดทะเบียน (บจ.) มีปัญหาในเรื่องนี้ ก็อาจเกิดผล กระทบต่อพอร์ตลงทุนในอนาคตได้


"เราให้ความสำคัญกับหลายประเด็นทั้งผลประกอบการ บจ. รวมถึงการเกี่ยวข้องคอร์รัปชั่นด้วย ธุรกิจบางกลุ่มอาจมีประเด็นน่ากังวล เช่น รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งมี การประมูลต่างๆ เราก็ต้องให้ความสำคัญกับการเข้าไปวิเคราะห์ จนบางครั้งทำให้สัดส่วนการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้จะไม่สูง"

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า สถาบันไทยพัฒน์เปิดเผยตัวชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่นสำหรับบริษัทจดทะเบียนไทย โดยรวมมีจำนวน 223 บริษัท ที่ยังไม่ได้เข้ามาเปิดเผยข้อมูลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือไม่

ส่วน บจ.อีก 344 บริษัท หรือ 60% ของจำนวนทั้งหมด มีคะแนนอยู่ระดับ 1 ขึ้นไป ซึ่งมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น โดยในกลุ่มนี้จะมี 19 บจ. ที่ได้รับการประเมินสูงสุดในระดับ 4 ได้แก่ บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม, บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล, บมจ.บางจาก ปิโตรเลียม, บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี, บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย, บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท, บมจ. ซี เอส ล็อกซอินโฟ, บมจ.ไออาร์พีซี, บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ, บมจ.พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์, บมจ.พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง, บมจ. พรีเมียร์ โพรดักส์, บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี, ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, บมจ.ไทยออยล์

การประเมินผลมี 5 ระดับ คือ ระดับ 1 องค์กรให้คำมั่นจะต่อต้านการคอร์รัปชั่น ระดับ 2 ประกาศเจตนารมณ์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร ระดับ 3 วางระบบและสื่อสารกับพนักงานให้เข้าใจตรงกัน ระดับ 4 มีมาตรฐานที่ให้หน่วยงานภายนอกให้การรับรองได้ และระดับ 5 ขยายการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้เกิดแนวร่วม เช่น คู่ค้า


[Original Link]