Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

แนะเลี่ยง 'หุ้น' เมินต้านคอร์รัปชัน

> ก.ล.ต.ระบุพบ 8 บริษัทได้ศูนย์คะแนน-จี้ดำเนินการด่วน

ส่งหนังสือถึงโบรกฯ สิ้นปีนี้ ให้เพิ่มคะแนนคอร์รัปชันในบทวิเคราะห์

"ก.ล.ต." เตรียมขอความร่วมมือโบรกเกอร์ เผยแพร่อันดับต้านคอร์รัปชันในบทวิเคราะห์ พร้อมแนะเลี่ยงลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่ไร้อันดับ เริ่มเดือน มี.ค.-เม.ย. ปีหน้า ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียน 28 แห่ง ได้ใบรับรองอันดับ 4

นายชาลี จันทนยิ่งยง รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.เตรียมส่งหนังสือขอความร่วมมือไปยังบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่งภายในสิ้นปีนี้ เพื่อให้เพิ่มเติมเรื่องคะแนนการต่อต้านคอร์รัปชันในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่แนะนำการลงทุน โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือน มี.ค.-เม.ย. ปีหน้า โดยปัจจุบัน มีบริษัทจดทะเบียนจำนวน 8 แห่ง ที่มีคะแนนการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นศูนย์ ซึ่ง ก.ล.ต.จะส่งหนังสือแจ้งไปยังประธานบริษัทเหล่านี้เพื่อขอความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชันภายในปีนี้เช่นกัน

นายชาลี กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ก.ล.ต.จะขอความร่วมมือไปยัง บริษัทหลักทรัพย์ ให้แนะนำนักลงทุนหลีกเลี่ยงการเข้าลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีระดับคะแนนการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นศูนย์ หรือไม่สนใจที่จะเข้าร่วมการต่อต้านคอร์รัปชัน

นอกจากนี้เตรียมขอความร่วมมือไปยังบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทุกแห่ง ให้หลีกเลี่ยงการเข้าลงทุนในบริษัทจดทะเบียน ที่มีระดับคะแนนการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นศูนย์ โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือน มี.ค.-เม.ย. ปีหน้าเป็นต้นไป

ทั้งนี้ ก.ล.ต.ได้ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นผู้จัดทำมาตรวัดระดับการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการแปลงข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ของแต่ละบริษัท โดยทั้ง 2 องค์กรได้ร่วมรณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนไทยส่งแบบประเมิน เรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยจากแบบรายงานการข้อมูลประจำปี ณ เม.ย. 2557 พบว่า มีบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 28 ราย ที่ได้รับคะแนนการต่อต้านคอร์รัปชันอยู่ในอันดับ 4 ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม และได้ใบรับรองจาก ก.ล.ต. แล้ว

นอกจากนี้ยังมีบริษัทจดทะเบียนอีก 302 ราย มีคะแนนอยู่ที่ระดับ 1 คือผู้บริหารแสดงถึงความชัดเจนโดยให้ประกาศว่า จะไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

"แม้ปัจจุบันจะยังไม่มีบริษัทใดได้รับการจัดอันดับในระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับที่แต่ละบริษัทจะต้องส่งต่อแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชันไปยังคู่ค้า เพื่อให้เกิดกระแสการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง" นายชาลี กล่าว

นอกจากนี้ ก.ล.ต.จะติดตามดูบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นช่วง มี.ค.-เม.ย.ปีหน้า เพื่อต้องการทราบว่าแต่ละบริษัทมีพัฒนาการอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่ง ก.ล.ต.จะผลักดันให้แต่ละบริษัทมีอันดับคะแนนที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

"ก่อนหน้านี้ ก.ล.ต. ได้เริ่มพูดคุยกับบริษัทหลักทรัพย์บ้างแล้ว และส่งสัญญาณไปยังบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ภายใน 1-2 เดือนนี้ ก.ล.ต. จะส่งหนังสือขอความร่วมมือไปยังบริษัทหลักทรัพย์ให้ใส่คะแนนการต่อต้านคอร์รัปชันในบทวิเคราะห์ที่จัดทำขึ้น ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย. ปีหน้า และ ก.ล.ต. จะส่งหนังสือไปยังประธานบริษัทจดทะเบียน จำนวน 8 แห่งที่ไม่สนใจที่จะเข้าร่วมการต่อต้าน" นายชาลี กล่าว

ในอนาคต ก.ล.ต. หวังว่าทุกบริษัทในตลาดทุนและนอกตลาดทุน รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์เองก็ควรที่จะมีคะแนนในการต่อต้านคอร์รัปชันในระดับ 4 ขึ้นไปด้วยเช่นกัน เพื่อช่วยยกระดับการลงทุนในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ไม่ได้ต้องการประจานบริษัทที่มีคะแนนต่ำ แต่ต้องการให้นักลงทุนได้ลงทุนในบริษัทที่ดี มีความตั้งใจในการต่อต้านคอร์รัปชัน

สำหรับมาตรวัดระดับการต่อต้านคอร์รัปชันจะแบ่งเป็น 6 ระดับ ได้แก่ ระดับ 0 คือ บริษัทที่ไม่สนใจจะเข้าร่วมการต่อต้านคอร์รัปชัน ระดับ 1 คือ คณะกรรมการของบริษัทมีมติที่จะเข้าร่วม ระดับ 2 คือ ประกาศและลงนามการเข้าต่อต้านคอร์รัปชัน ระดับ 3 คือ เริ่มสร้างระบบและมาตรการรองรับ ระดับ 4 คือ มีการปฏิบัติเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม และได้ใบรับรองจาก ก.ล.ต. ส่วนระดับ 5 คือ บริษัทจะต้องส่งแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชันไปยังคู่ค้า


[Original Link]