Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ประกาศรายงานความยั่งยืนที่ดี


สัปดาห์นี้ (11-12 พฤศจิกายน) CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย จัดงานสัมมนาระดับประเทศ CSR Thailand Conference 2014: Sustainability Development Journey in ASEAN” ขึ้นเป็นปีที่ 4 เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น และบทเรียนในเรื่อง CSR จากผู้มีประสบการณ์ นำมาถ่ายทอดให้แก่สมาชิก CSR Club และสมาชิกของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รวมทั้งผู้บริหาร นักธุรกิจ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ให้เกิดการขับเคลื่อนงาน CSR ที่นำไปสู่ความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม

การจัดงาน CSR Thailand ริเริ่มขึ้นจากแผนการดำเนินงานของ CSR Club ซึ่งก่อตั้งโดยบริษัทจดทะเบียน 27 แห่งจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เมื่อปี พ.ศ.2552 โดยได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

CSR Club ยังได้เข้าเป็นสมาชิกของ ASEAN CSR Network องค์กรแห่งการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคธุรกิจจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน เมื่อปี พ.ศ.2554 เพื่อร่วมผลักดันให้ภาคธุรกิจผนวกเอาเรื่อง CSR ไว้ในวาระการดำเนินงานขององค์กร และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ-สังคมที่ยั่งยืนในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน

สำหรับงาน CSR Thailand Conference 2014 ที่จัดในปีนี้ ได้มีพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) ประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 จากความร่วมมือของสำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดย CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและยกระดับการจัดทำรายงานความยั่งยืนของบริษัททั้งในตลาดหลักทรัพย์ และนอกตลาดหลักทรัพย์ ด้วยการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ครอบคลุมกลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่มบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์และกลุ่มบริษัทที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

สำหรับโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557 ยังคงยึดหลักเดิม คือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนและบริษัทเอกชน จัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจและสังคมในทุกพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินการให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่ให้สังคมเห็นว่า นอกเหนือจากการให้หรือการบริจาคแล้ว ทุกองค์กรจำต้องตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องความยั่งยืนในมิติที่สามารถผนวกเข้ากับธุรกิจหรือยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างธุรกิจและสังคมไปด้วยกัน

ในการจัดโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ปี 2557 นี้ ยังได้มีการขยายการดำเนินโครงการให้ครอบคลุมการเข้าร่วมของภาคธุรกิจในประเทศอื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในระดับภูมิภาค ให้เข้าร่วมส่งรายงานความยั่งยืนเพื่อการพิจารณารางวัลในปีนี้ด้วย

ยอดรวมของบริษัทที่ให้ความสนใจส่งรายงานความยั่งยืนเข้าร่วมโครงการในปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 64 บริษัท (เทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งมีจำนวน 48 บริษัท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33) แบ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 50 บริษัท บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 3 บริษัท บริษัททั่วไปที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 9 บริษัท และบริษัทที่มีถิ่นฐานการดำเนินงานอยู่นอกประเทศไทย จำนวน 2 บริษัท

ผลการพิจารณารางวัลรายงานความยั่งยืนจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน มีบริษัทที่ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับยอดเยี่ยม 1 บริษัท ระดับดีเยี่ยม 2 บริษัท และระดับดีเด่น 15 บริษัท โดยผู้สนใจสามารถติดตามผลการประกาศรางวัลได้ผ่าน URL http://bit.ly/SRaward

โอกาสนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับบริษัทที่ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนในปีนี้ และเชื่อมั่นว่าโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนที่จัดขึ้น จะเป็นแรงสนับสนุนให้บริษัทสามารถยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ หรือ ESG อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนในแวดวงตลาดทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของกิจการ รวมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป


[กรุงเทพธุรกิจ]