Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ไทยพัฒน์เปิดมิติใหม่จัด “ESG Rating”

หนุนลงทุนโปร่งใส ดูแลสังคม-สวล. ประกาศ 100 บจ. มุ่งธุรกิจยั่งยืน

21 มกราคม 2558 – สถาบันไทยพัฒน์ เปิดมิติใหม่ จัดอันดับธุรกิจด้านการพัฒนาความยั่งยืนครั้งแรกในประเทศไทย รองรับความต้องการนักลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ตอบโจทย์การลงทุนยั่งยืน พร้อม ประกาศหลักทรัพย์จดทะเบียนติดอันดับ ESG 100

หน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้ทำการประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 567 บริษัท (ไม่รวมหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู) โดยอ้างอิงจากเอกสารรายงานหรือการระบุข้อมูลตามแหล่งและช่วงเวลาที่บริษัทเผยแพร่ไว้ต่อสาธารณะในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งในรายงานประจำปี รายงานแห่งความยั่งยืน และข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 นับเป็นการจัดอันดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนสำหรับรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การประกาศข้อมูล ESG100 ของหลักทรัพย์จดทะเบียน มีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ โดยสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะองค์กรร่วมดำเนินงานในความริเริ่มสากลด้านการประเมินความยั่งยืน หรือ Global Initiative for Sustainability Ratings (GISR) ได้นำหลักการแนวทางในมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนของ GISR มาใช้พัฒนาระเบียบวิธีการประเมิน (Rating Methodology) ทั้งในด้านกระบวนการและด้านเนื้อหา โดยคำนึงถึงความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ การดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในประเด็นความยั่งยืนที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ถูกระบุ ความครอบคลุมของการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าในส่วนที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งเป้าหมายการดำเนินงานในระยะยาวที่ใช้เป็นแนวกำกับผลลัพธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะกลางควบคู่ไปพร้อมกัน

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ กล่าวว่า “การจัดอันดับหลักทรัพย์กลุ่ม ESG100 เป็นข้อมูลตั้งต้นที่ผู้ลงทุนสามารถใช้คัดเลือกหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ใน Universe จำนวน 100 หลักทรัพย์ สำหรับตอบโจทย์การลงทุนที่ยั่งยืน (Sustainable Investment) พร้อมกับการสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป”

ก่อนหน้านี้ สถาบันไทยพัฒน์ ได้เป็นผู้พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินในโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนให้กับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และเป็นผู้จัดทำ CSR Progress Indicator และ Anti-corruption Progress Indicator ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาแนวทางและมาตรการในการสนับสนุนการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนตามโรดแมปการพัฒนาความยั่งยืนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับกรอบและมาตรฐานที่เป็นสากล

ผู้ลงทุนที่สนใจข้อมูลหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุ่ม ESG100 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.esgrating.com

ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณวีรญา ปรียาพันธ์
โทรศัพท์: 02-930-5227 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]