Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ความเคลื่อนไหว CSR ปี 58


สัปดาห์ที่ผ่านมา สถาบันไทยพัฒน์ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดแถลง “ทิศทาง CSR ปี 2558” เผยแพร่ให้แก่องค์กรธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนของกิจการ ท่ามกลางความคาดหวังของสังคมไทยที่มีต่อการปฏิรูป การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินหน้าได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยเฉพาะบทบาทขององค์กรธุรกิจที่เป็นฟันเฟืองสำคัญของภาคเศรษฐกิจ และพร้อมรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในสิ้นปีนี้

เพื่อให้ท่านผู้อ่านคอลัมน์ “หน้าต่าง CSR” ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง ผมจึงขอใช้โอกาสนี้ ประมวลทิศทาง CSR ที่ได้แถลงไป พอสังเขปดังนี้ครับ

1. The Promise of ESG
ธุรกิจหวังใช้ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) เป็นปัจจัยนำกิจการมุ่งสู่ความยั่งยืน
ในปี 2558 เป็นที่คาดหมายว่าจะมีการยกระดับด้วยการทบทวน CG หรือบรรษัทภิบาลในองค์กร ขยายสู่เรื่อง ESG เพื่อให้ครอบคลุมปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรับกับแนวโน้มความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลที่นอกเหนือจากตัวเลขทางการเงิน

2. The Index of Things
การเกิดดัชนีของสิ่งที่เชื่อมโยงกับเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมมาภิบาล ในตลาดทุน
ในปีนี้ จะเห็นการเกิดขึ้นของดัชนีที่ให้ข้อมูลด้าน ESG ในประเทศไทย เพิ่มมากขึ้น ฝั่งบริษัทหลักทรัพย์ จะเริ่มมีบทวิเคราะห์ที่ให้ข้อมูลด้าน ESG แก่ผู้ลงทุน ทำให้อุปสงค์ของรายงานแห่งความยั่งยืนและการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียน เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว

3. Shared Value Movement
การก่อตัวของความเคลื่อนไหวเรื่องการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) ในภาคเอกชน
การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ ที่ยกระดับมาสู่การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) ระหว่างองค์กรและสังคมไปพร้อมกัน เป็นแนวโน้มที่คาดว่าจะกลายเป็นกระแสหลักในอนาคต

4. Supply Chain Engagement
ธุรกิจจะขับเคลื่อน CSR ด้วยการสร้างข้อผูกพันร่วมกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานเพิ่มขึ้น
ประเด็นการต่อต้านการทุจริต สำหรับองค์กรที่มีกระบวนการป้องกัน การควบคุมภายใน และการตรวจพบทุจริต อย่างครบถ้วนเพียงพอแล้ว เป็นที่คาดหมายว่าจะยกระดับมาสู่การขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการสร้างข้อผูกพันร่วมกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Engagement) เพิ่มขึ้น

5. Waste Side Story
ธุรกิจจะเพิ่มความสำคัญกับการจัดการของเสียและซากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่ธุรกิจ
การหยิบยกปัญหาขยะขึ้นเป็นวาระสำคัญ การประกาศเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งแนวโน้มการออกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจจำต้องปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การลดใช้สารอันตราย และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สะดวกต่อการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และกฎหมายใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

6. The Birth of SDGs
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จะมากำกับทิศทางการพัฒนาของโลกนับจากนี้ไปอีก 15 ปี
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) ซึ่งถูกใช้ในช่วง 15 ปีมานี้ กำลังจะถูกแทนที่ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และจะเริ่มต้นใช้ในปีนี้จวบจนปี พ.ศ.2573 ภาคธุรกิจสามารถใช้เป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับการวางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล

สำหรับผู้ที่สนใจรายงาน “6 ทิศทาง CSR ปี 2558: Sustainable Enterprise” ฉบับเต็ม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ thaicsr.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ


[Original Link]