Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

Thailand Collaboration for Change


มูลนิธิเพื่อคนไทย ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายปลุกพลังเปลี่ยนไทย กว่า 20 องค์กร ริเริ่ม โครงการ “ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ” กลไกการระดมทรัพยากรระดับชาติ หลากหลายประเภท อันประกอบด้วย คน เครือข่าย องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและเงินทุน สนับสนุนการร่วมลงมือปฏิบัติของคนไทยทุกภาคส่วนผ่านโครงการเพื่อสังคม เพื่อให้เกิดพลังร่วมที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ แก้ปัญหาสังคมอย่างเป็นระบบ และวัดผลได้อย่างมีนัยสำคัญต่อการเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน


จากการประกาศรับสมัครโครงการเพื่อสังคมในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ปรากฎว่ามีโครงการที่สมัครเข้าร่วมและพร้อมดำเนินงานกว่า 68 โครงการ โดยคณะทำงานร้อยพลังฯ ได้รวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นไดเร็คทอรี่ นับเป็นครั้งแรกของการรวมข้อมูลโครงการเพื่อสังคมระดับประเทศที่ระบุ “ความต้องการ- ผลทางสังคม” ประกาศสู่สาธารณะให้ “ผู้สนใจ” ร่วมสนับสนุนและสร้างการเปลี่ยนแปลง

อนึ่ง โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย” (Inspiring Thailand) ซึ่งมีภาคีเครือข่ายทั้งภาคธุรกิจและภาคสังคมกว่า 20 องค์กรร่วมสร้างพลังพลเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://thailandcollaborationforchange.com