Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

32 รางวัลรายงานความยั่งยืน


เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ผ่านมา CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดให้มีการมอบรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2558 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานประจำปี ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ


โครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนในปีนี้ มีบริษัทที่สนใจส่งรายงานเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นเป็น 106 บริษัทจากปี พ.ศ. 2557 จำนวน 64 บริษัท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 66 และเทียบกับปี พ.ศ. 2556 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 48 บริษัท ตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญกับการรายงานความยั่งยืน โดยบริษัทที่เข้าร่วมโครงการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ผลการพิจารณารางวัลในโครงการปีนี้มีบริษัทที่ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนระดับยอดเยี่ยมจำนวน1บริษัท ได้แก่ เอสซีจี ระดับดีเยี่ยมจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ ไทยออยล์ บางจากปิโตรเลียม และ ปตท.ระดับดีเด่นจำนวน 19 บริษัท ได้แก่ ธ.กสิกรไทย และการไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น และในปีนี้ได้มีการมอบรางวัล Recognition เพิ่มเติม โดยมีบริษัทที่ได้รับรางวัลนี้ 9 บริษัท ได้แก่ ไมเนอร์กรุ๊ป และ แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ เป็นต้น

ภาพรวมในการจัดทำรายงานความยั่งยืนขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการในปี 2558 นี้ มีการพัฒนามากขึ้นจากปีก่อน โดยสามารถนำเสนอเนื้อหาในทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสมบูรณ์ (Completeness) ของรายงาน ด้านความเชื่อถือได้ (Credibility) ของรายงานด้านการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication) รายงานได้ครอบคลุมและชัดเจนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

บริษัทที่ส่งรายงานเข้าร่วมโครงการในปีนี้มีการใช้กรอบการรายงานสากล GRI (Global Reporting Initiative) ฉบับ G4 เป็นแนวทางและอ้างอิงในการจัดทำรายงานเพิ่มขึ้น ตลอดจนการใช้หน่วยงานภายนอกในการให้ความเชื่อมั่น (Assurance) ต่อตัวรายงานมากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนเกิดความเชื่อมั่นเป็นการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในตลาดทุนไทย ให้เทียบเท่าตลาดทุนชั้นนำและก้าวไปสู่การยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับสากล

การส่งเสริมให้บริษัทดำเนินการจัดทำรายงานความยั่งยืน ผ่านทางการประกาศรางวัลในโครงการนี้ ยังมุ่งให้บริษัทเห็นความสำคัญของการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในกระบวนการธุรกิจ หรือ CSR-in-Process ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ ก.ล.ต.คาดหวังให้บริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่ออกหลักทรัพย์บูรณาการเรื่อง CSR เข้าไว้ในกลยุทธ์องค์กร ซึ่งจะเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการ ด้วยการคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน

ผลอีกประการหนึ่ง ที่คาดหวังจะให้เกิดขึ้นกับการมอบรางวัลในโครงการนี้คือ การมีส่วนช่วยสร้างให้เกิดแรงกระตุ้นไปยังบริษัทอื่น ๆ เห็นโอกาสในการพัฒนาการรายงานสำหรับเปิดเผยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมในประเด็นที่มีสาระสำคัญให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

โอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับบริษัทที่ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนในปีนี้และเชื่อมั่นว่าโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนที่จัดขึ้นจะเป็นแรงสนับสนุนให้บริษัทสามารถยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ หรือ ESG อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนในแวดวงตลาดทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ของกิจการ รวมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป


[Original Link]