Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

Child-Friendly Business


สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมมือกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) เชิญชวนบริษัทห้างร้านที่สนใจ เข้าเป็นเครือข่ายวิสาหกิจ ซึ่งมีหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก ในบริบทของความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-in-process) ครอบคลุมบทบาทในสถานประกอบการ (Workplace) บทบาทในตลาด (Marketplace) และบทบาทในชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Community and Environment) อันเป็นปัจจัยที่จะนำองค์กรให้เข้าสู่วิถีกิจการที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์ของสถาบันไทยพัฒน์และองค์การยูนิเซฟภายใต้ความริเริ่มนี้ เพื่อต้องการยกระดับกิจกรรมความช่วยเหลือที่องค์กรธุรกิจดำเนินการแก่เด็กและเยาวชน จากแนวคิดบนฐานของการทำการกุศล (Charity-based) สู่การทำงานโดยใช้แนวคิดฐานสิทธิ (Rights-based) ที่ขับเคลื่อนด้วยกระบวนงานหลักทางธุรกิจ (Core Business) แทนการจัดกิจกรรมเฉพาะกิจเป็นรายครั้ง (Event)

สถาบันไทยพัฒน์ ได้นำแพลตฟอร์มในโครงการ CSR Day ซึ่งได้ดำเนินมาเป็นปีที่ 7 โดยมีกิจกรรมทั้งในรูปแบบของการให้ความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างพนักงาน และการระดมความคิดเชิงปฏิบัติการ ที่ถูกจัดขึ้นในสถานประกอบการ แล้วเป็นจำนวนกว่า 450 ครั้ง รวมจำนวนชั่วโมงกว่า 1,400 ชั่วโมง และมีผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการแล้วเกือบ 20,000 คน มาใช้สนับสนุนการทำงานร่วมกับยูนิเซฟ โดยมีการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่

ระยะที่หนึ่ง: กิจกรรมสำหรับผู้บริหาร ในรูปแบบ Sharing and Discussion (30-90 นาที) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights and Business Principles - CRBP) ซึ่งประกอบด้วย 10 หลักการสำคัญ การหารือเพื่อพิจารณาแนวทางในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก และวิธีการที่องค์กรธุรกิจจะสามารถนำสิทธิเด็กไปกำหนดไว้ในนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ระยะที่สอง: กิจกรรมสำหรับผู้ดูแลงานด้าน CSR และผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็ก ในรูปแบบ Training and Workshop (3 ชั่วโมง) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการประเมินผลการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก รวมทั้งการค้นหาโอกาสในการสนับสนุนสิทธิเด็กตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจ ตลอดจนขอบเขตการปฏิบัติงานที่บริษัทสามารถนำสิทธิเด็กไปผสมผสานเข้ากับนโยบายทางธุรกิจและกระบวนการบริหารจัดการองค์กร

ระยะที่สาม: กิจกรรมสำหรับผู้จัดทำข้อมูลและการรายงาน ในรูปแบบ Coaching and Exercise (3 ครั้ง) เพื่อชี้แนะแนวทางในการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับเด็ก บูรณาการเข้าไว้ในการรายงานแห่งความยั่งยืน ตามกรอบสากลของ GRI โดยครอบคลุมมากกว่าการใช้แรงงานเด็กและการให้ความช่วยเหลือในชุมชน

วิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับสิทธิประโยชน์ (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ดังนี้
-หนังสือ “เด็กเป็นเรื่องของทุกคน” Workbook ฉบับ 2.0
-การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก ตามหลักการ CRBP (Children’s Rights and Business Principles) ณ สถานประกอบการ
-การอบรมแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการเขียนรายงานตามกรอบมาตรฐาน GRI (Global Reporting Initiative) ในส่วนของรายละเอียดข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับเด็ก ณ สถานประกอบการ

ทั้งนี้ วิสาหกิจที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 ระยะ จะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันไทยพัฒน์ โดยการสนับสนุนขององค์การยูนิเซฟด้วย

องค์กรธุรกิจที่สนใจ สามารถติดต่อเพื่อเข้าร่วมโครงการที่ คุณนัทภัค อนันตกูล
อีเมล natapak@thaipat.org ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป