Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

Shared Value of Sustainability Reportingสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ได้นำหลักสูตรที่เป็นเวิร์คช็อปเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้รายงานแห่งความยั่งยืน ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อแนะแนวทางการสานสัมพันธ์กับผู้ใช้รายงานสำหรับเตรียมจัดทำรายงาน เอื้อให้องค์กรผู้จัดทำรายงานได้ข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานในรูปแบบที่เหมาะกับผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่ม

เวิร์คช็อป Shared Value of Sustainability Reporting เป็นหลักสูตรอบรมที่ได้รับอนุญาต (Licensed Program) จาก GRI ให้เฉพาะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนขององค์กร ได้มีมุมมองในหมวกของผู้ใช้รายงาน เพื่อช่วยยกระดับความเข้าใจในความคาดหวังและความต้องการของผู้ใช้รายงาน
นักวิชาชีพด้าน CSR และด้านการรายงานแห่งความยั่งยืน ได้เห็นแนวทางร่วมในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รายงานตามกรอบการรายงานฉบับ G4 ด้วยวิถีทางแห่งการสร้างคุณค่าร่วม

หน่วยงานที่สนใจสามารถแสดงความจำนงล่วงหน้าได้ที่ info@thaipat.org พร้อมระบุชื่อและช่องทางที่สะดวกสำหรับการติดต่อ เพื่อที่สถาบันไทยพัฒน์ จะได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเวิร์คช็อปที่จะจัดขึ้นในรอบถัดไป