Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ทิสโก้-ไทยพัฒน์ แนะ บจ.ไทยสร้างจิตสำนึก ลงทุนเพื่อสังคม


ทิสโก้-ไทยพัฒน์ ร่วมจัดสัมมนา Exclusive Tea Talk “Sustainable Investment : ESG Fund for Society” เปิดมิติการลงทุนแบบ Philanthropic Investment ลงทุนหุ้น ESG หุ้นน้ำดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อหา Return สนับสนุน CSR ที่ยั่งยืนกว่าการให้เปล่า ด้านทิสโก้ สานต่อโครงการไทยพัฒน์ เสนอ “กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม” ลงทุนดัชนี ESG100 เน้นผลตอบแทนสม่ำเสมอ เพื่อนำไปทำคุณประโยชน์ให้สังคมต่อเนื่อง

นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า แนวคิด Philanthropic Investment หรือ “การลงทุนสุนทาน” เป็นการลงทุนแนวใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศ โดยเป็นการลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์ หรือตราสารของกิจการที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยด้าน ESG (Environmental Social and Governance : สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) เพื่อนำ Return ที่ได้จากการลงทุน มาจัดสรรให้ความช่วยเหลือด้านสังคมต่อไป โดยทุน หรือเงินต้นยังคงอยู่ ที่แตกต่างจาก Philanthropy ซึ่งเป็นการบริจาค หรือมอบสินทรัพย์ช่วยเหลือสังคมในลักษณะให้เปล่าแบบสูญเงินต้น Philanthropic Investment จึงถือเป็นทางเลือกให้กับบริษัทในการวางแผนการจัดสรรทุน หรือทรัพยากรสำหรับการให้ความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่อง มีงบประมาณสนับสนุนโครงการระยะยาว และยั่งยืน

นอกจากนี้ กระแสการดำเนินธุรกิจยั่งยืนควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้ในปัจจุบัน กรอบข้อมูลที่นักลงทุนใช้เพื่อการวิเคราะห์ และประเมินหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไม่ได้จำกัดเฉพาะข้อมูลทางการเงินเท่านั้น แต่รวมถึงข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข อย่างการนำแนวคิดเรื่อง ESG ที่สะท้อนภาพของการดำเนินธุรกิจที่ดีมีความยั่งยืนมาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ประเมินหุ้นอีกด้วย และเพื่อสนับสนุนการลงทุนหุ้นในกลุ่ม ESG ทางสถาบันไทยพัฒน์ จึงเริ่มจัดกลุ่มหุ้นที่คัดสรรแล้วว่า มีการดำเนินงานที่โดดเด่น และมีนโยบายสนับสนุนด้าน ESG ภายใต้ชื่อ ESG100 เพื่อเป็นตัวช่วยในการคัดกรองหุ้นให้แก่นักลงทุน

“เมื่อปีที่แล้ว สถาบันไทยพัฒน์ เริ่มเปิดมิติด้าน ESG ให้กับสังคมไทย ด้วยการจัดกลุ่มหุ้นภายใต้ชื่อ “ESG100” ซึ่งรวบรวมหุ้น 100 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่ทางสถาบันไทยพัฒน์วิเคราะห์แล้วว่า มีความโดดเด่นด้านการดำเนินงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีธรรมาภิบาล นับเป็นการจัดอันดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจครั้งแรกในประเทศไทย และล่าสุด เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา สถาบันไทยพัฒน์ต่อยอด ESG100 ด้วยการบูรณาการนำข้อมูลทางการเงินมาเสริมการประเมินด้วย ทำให้สามารถสะท้อนภาพกิจการที่ดีมีการลงทุนอย่างยั่งยืน และยังสะท้อนการสร้างผลตอบแทนได้ไม่ด้อยกว่าธุรกิจทั่วไปด้วย”

ด้าน นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการ บลจ.ทิสโก้ กล่าวว่า บลจ.ทิสโก้ มองว่า โครงการของสถาบันไทยพัฒน์ สอดรับกับนโยบายการทำธุรกิจที่ยั่งยืนของบริษัท บลจ.ทิสโก้ จึงให้การสนับสนุนโครงการของสถาบันไทยพัฒน์มาอย่างต่อเนื่อง และช่วยสานต่อโครงการสถาบันไทยพัฒน์ ด้วยการจัดตั้ง “กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม” (TISCO ESG Investment Fund for Society : TISESG-S) โดย บลจ.ทิสโก้ ได้คัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้าน ESG จาก Universe ของ ESG100 มาไว้ในพอร์ตการลงทุน ซึ่ง บลจ.ทิสโก้ จะใช้ความเชี่ยวชาญในการลงทุนบริหารจัดการกองทุนนี้ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และสามารถนำไปทำคุณประโยชน์ต่างๆ เพื่อสังคมได้ ตามแนวทางของ Philanthropic Investment โดย บลจ.ทิสโก้ มองว่า บริษัทที่อยู่ภายใต้กรอบของ ESG นั้น นอกจากจะสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่เติบโตได้ดีในระยะยาวแล้ว ยังมีความผันผวน หรือมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าตลาดโดยรวม

“เราเชื่อว่า การลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ไม่ได้ทำให้ผลตอบแทนด้อยลงกว่าบริษัททั่วไป ซึ่งหากพิจารณาผลตอบแทนในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (30 มิ.ย.53-10 ก.ค.58) พบว่า ผลตอบแทนโดยรวม (Total Return) ของ SET Index อยู่ที่ 123% ส่วนผลตอบแทนของบริษัทใน Universe ของ ESG100 อยู่ที่ 160% ทีเดียว ขณะที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ESG100 อยู่ที่ 13.95% และ SET Index อยู่ที่ 16.07% เท่ากับว่า นอกจากให้ผลตอบแทนดีกว่าหุ้นในตลาดแล้ว หุ้นในกลุ่ม ESG100 ยังมีความผันผวนโดยเฉลี่ยต่ำกว่าตลาดอีกด้วย”


[Original Link]