Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ไทยพัฒน์ ดึงภาคเอกชน ร่วมเสวนา ‘ทิศทางธุรกิจเพื่อสังคมสูงวัย’


5 สิงหาคม 2559 – สถาบันไทยพัฒน์ สานความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจ 27 แห่ง สร้างแพลตฟอร์ม ‘ธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ’ หรือ ‘Age-Friendly Business’ ภายใต้รูปแบบ CSR-in-process และ Social Enterprise หวังขยายโอกาสของภาคธุรกิจในการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ของประเทศไทย พร้อมจัดเสวนา ‘ทิศทางธุรกิจเพื่อสังคมสูงวัย’


ปัจจุบัน ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุอยู่ราว 10.42 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.6 ของประชากรทั้งหมด และภายในอีก 5 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ โดยจะมีประชากรผู้สูงอายุจำนวน 1 ใน 5 หรือร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด1 ซึ่งจะทำให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะองค์กรที่ขับเคลื่อนงาน CSR กับภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง เล็งเห็นถึงศักยภาพและบทบาทขององค์กรธุรกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองต่อตลาดกลุ่มผู้สูงอายุ และการพัฒนากระบวนงานทางธุรกิจที่ดำเนินอยู่ให้พร้อมรองรับต่อโครงสร้างกำลังแรงงานที่เปลี่ยนแปลง ได้ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้รูปแบบ CSR-in-process และ Social Enterprise เพื่อพัฒนาโอกาสของภาคธุรกิจในการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ของประเทศไทย

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า “สถาบันไทยพัฒน์ได้จัดทำแพลตฟอร์ม ‘ธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ’ หรือ ‘Age-Friendly Business’ ขึ้น เพื่อให้องค์กรธุรกิจที่มีการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ หรือ CSR-in-process มีการพัฒนากระบวนงานทางธุรกิจให้พร้อมรองรับความต้องการของผู้สูงอายุ และเพื่อให้องค์กรธุรกิจในกลุ่มที่มีความพร้อม พัฒนาธุรกิจใหม่ในรูปแบบ Social Enterprise ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะ โดยปัจจุบัน มีภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 27 ราย

องค์กรธุรกิจที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Business) ได้แก่ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต, ธนาคารกรุงไทย, บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย), บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น, โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา, บมจ.ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป, บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง, บมจ.ทีวี ไดเร็ค, บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค), บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป, บมจ.นำสินประกันภัย, บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น, บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน, บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย, บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท, บริษัท พีทูวี กรุ๊ป, บมจ.เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น, บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม, บมจ.ศุภาลัย, บมจ.แสนสิริ, บมจ.อัคคีปราการ, บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้, โรงพยาบาลเอกชล, บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์, บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์, บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป, และ บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์


และเพื่อเป็นการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Business) สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดงานเสวนา ในหัวข้อ “Age-Friendly Business: ทิศทางธุรกิจเพื่อสังคมสูงวัย” ขึ้นในวันนี้ (5 ส.ค. 59) โดยในงานเสวนา ได้มีการนำเสนอตัวอย่างของธุรกิจเพื่อสังคมสูงวัย ทั้งในรูปแบบ CSR-in-process และ Social Enterprise จากภาคเอกชนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุด้วย

หน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://agefriendly.biz ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณวีรญา ปรียาพันธ์
โทรศัพท์: 02-930-5227 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org--------------------------------------
1 สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญการทำงานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2558.[ข่าวประชาสัมพันธ์]