Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ทิสโก้-ไทยพัฒน์ ส่องมิติ ESG การลงทุนเพื่อสังคม

เทรนใหม่ลงทุนหุ้นน้ำดี หาดอกผลสนับสนุน CSR อย่างยั่งยืน

3 ส.ค. 59 – ทิสโก้-ไทยพัฒน์ ร่วมจัดสัมมนา Exclusive Tea Talk “Sustainable Investment : ESG Fund for Society” เปิดมิติการลงทุนแบบ Philanthropic Investment ลงทุนหุ้น ESG หุ้นน้ำดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อหา Return สนับสนุน CSR ที่ยั่งยืนกว่าการให้เปล่า ด้านทิสโก้สานต่อโครงการไทยพัฒน์ เสนอ “กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม” ลงทุนดัชนี ESG100 เน้นผลตอบแทนสม่ำเสมอเพื่อนำไปทำคุณประโยชน์ให้สังคมต่อเนื่อง

(จากซ้าย) คุณธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการ บลจ.ทิสโก้ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ คุณสมบัติ กิตติโภคิรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ และคุณนิพจน์ ไกรลาศโอฬาร ผู้จัดการกองทุน บลจ.ทิสโก้

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า แนวคิด Philanthropic Investment หรือ “การลงทุนสุนทาน” เป็นการลงทุนแนวใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศ โดยเป็นการลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์หรือตราสารของกิจการที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยด้าน ESG (Environmental Social และ Governance : สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) เพื่อนำ Return ที่ได้จากการลงทุน มาจัดสรรให้ความช่วยเหลือด้านสังคมต่อไป โดยทุนหรือเงินต้นยังคงอยู่ ที่แตกต่างจาก Philanthropy ซึ่งเป็นการบริจาคหรือมอบสินทรัพย์ช่วยเหลือสังคมในลักษณะให้เปล่าแบบสูญเงินต้น Philanthropic Investment จึงถือเป็นทางเลือกให้กับบริษัทในการวางแผนการจัดสรรทุนหรือทรัพยากรสำหรับการให้ความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่อง มีงบประมาณสนับสนุนโครงการระยะยาวและยั่งยืน

นอกจากนี้ กระแสการดำเนินธุรกิจยั่งยืนควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้ในปัจจุบันกรอบข้อมูลที่นักลงทุนใช้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไม่ได้จำกัดเฉพาะข้อมูลทางการเงินเท่านั้น แต่รวมถึงข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข อย่างการนำแนวคิดเรื่อง ESG ที่สะท้อนภาพของการดำเนินธุรกิจที่ดีมีความยั่งยืน มาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ประเมินหุ้นอีกด้วย และเพื่อสนับสนุนการลงทุนหุ้นในกลุ่ม ESG ทางสถาบันไทยพัฒน์จึงเริ่มจัดกลุ่มหุ้นที่คัดสรรแล้วว่ามีการดำเนินงานที่โดดเด่นและมีนโยบายสนับสนุนด้าน ESG ภายใต้ชื่อ ESG100 เพื่อเป็นตัวช่วยในการคัดกรองหุ้นให้แก่นักลงทุน

เมื่อปีที่แล้ว สถาบันไทยพัฒน์เริ่มเปิดมิติด้าน ESG ให้กับสังคมไทย ด้วยการจัดกลุ่มหุ้นภายใต้ชื่อ 'ESG100' ซึ่งรวบรวมหุ้น 100 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่ทางสถาบันไทยพัฒน์วิเคราะห์แล้วว่ามีความโดดเด่นด้านการดำเนินงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีธรรมาภิบาล นับเป็นการจัดอันดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจครั้งแรกในประเทศไทย และล่าสุดเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา สถาบันไทยพัฒน์ต่อยอด ESG100 ด้วยการบูรณาการนำข้อมูลทางการเงินมาเสริมการประเมินด้วย ทำให้สามารถสะท้อนภาพกิจการที่ดี มีการลงทุนอย่างยั่งยืน และยังสะท้อนการสร้างผลตอบแทนได้ไม่ด้อยกว่าธุรกิจทั่วไปด้วย” ดร.พิพัฒน์ กล่าว


นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการ บลจ.ทิสโก้ กล่าวว่า บลจ.ทิสโก้ มองว่าโครงการของสถาบันไทยพัฒน์สอดรับกับนโยบายการทำธุรกิจที่ยั่งยืนของบริษัท บลจ.ทิสโก้จึงให้การสนับสนุนโครงการของสถาบันไทยพัฒน์มาอย่างต่อเนื่อง และช่วยสานต่อโครงการสถาบันไทยพัฒน์ด้วยการจัดตั้ง “กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม” (TISCO ESG Investment Fund for Society: TISESG-S) โดย บลจ.ทิสโก้ ได้คัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้าน ESG จาก Universe ของ ESG100 มาไว้ในพอร์ตการลงทุน ซึ่ง บลจ.ทิสโก้ จะใช้ความเชี่ยวชาญในการลงทุนบริหารจัดการกองทุนนี้ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอและสามารถนำไปทำคุณประโยชน์ต่างๆ เพื่อสังคมได้ ตามแนวทางของ Philanthropic Investment โดย บลจ.ทิสโก้ มองว่าบริษัทที่อยู่ภายใต้กรอบของ ESG นั้น นอกจากจะสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่เติบโตได้ดีในระยะยาวแล้ว ยังมีความผันผวนหรือมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าตลาดโดยรวม

เราเชื่อว่าการลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ไม่ได้ทำให้ผลตอบแทนด้อยลงกว่าบริษัททั่วไป ซึ่งหากพิจารณาผลตอบแทนในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (30 มิ.ย.53 – 10 ก.ค.58) พบว่า ผลตอบแทนโดยรวม (Total Return) ของ SET Index อยู่ที่ 123% ส่วนผลตอบแทนของบริษัทใน Universe ของ ESG100 อยู่ที่ 160% ทีเดียว ขณะที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ESG100 อยู่ที่ 13.95% และ SET Index อยู่ที่ 16.07% เท่ากับว่า นอกจากให้ผลตอบแทนดีกว่าหุ้นในตลาดแล้ว หุ้นในกลุ่ม ESG100 ยังมีความผันผวนโดยเฉลี่ยต่ำกว่าตลาดอีกด้วย” นายธีรนาถ กล่าว

นายสมบัติ กิตติโภคิรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ได้ร่วมลงทุนในช่วงเปิด IPO ของ “กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม” กับอีก 5 บริษัท อาทิ กลุ่มทิสโก้, บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิงส์, ไมเนอร์ กรุ๊ป, น้ำตาลขอนแก่น, และนำสินประกันภัย กล่าวว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยให้กลุ่มเป้าหมายระดับกลาง-ล่าง ภายใต้แนวทาง “ชุมชนน่าอยู่” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน (SD - Sustainable Development) ภายใต้แนวคิด Triple Bottom Line / 6 Green LPN /8 Stakeholders /10 Processes ซึ่ง ESG เป็นหลักการที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงสนใจการลงทุนในกองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม เพื่อนำ Return ที่ได้ไปช่วยเหลือสังคม ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ซึ่งรวมถึงโครงการสร้างคุณภาพชีวิตและดูแลสตรีด้อยโอกาสอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนทั่วไป องค์กร หรือ บริษัทต่างๆ ที่สนใจลงทุนใน “กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม” ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และสามารถสอบถามข้อมูล หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทิสโก้ หรือธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือที่ TISCO Contact Center 02-633-6000 กด 4


[ข่าวประชาสัมพันธ์]