Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

กำหนดการ


กำหนดการ
การสัมมนาถ่ายทอดรูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือธุรกิจเพื่อสังคม
กิจกรรมเพื่อสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

จัดโดย กรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมกับ
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 8:30 - 14:30 น.
ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 3 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

8.30-9.00 น.-ลงทะเบียน
 -ชมบูธสินค้าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
9.00-9.30 น.-รับชมวีดิทัศน์ “สถานการณ์ผู้สูงอายุ”
 -นำเสนอ “ผลการทำโครงการส่งเสริมความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับผู้สูงอายุ (Corporate Social Responsibility : CSR/ Social Enterprise : SE)”
    โดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
     ที่ปรึกษาโครงการ
9.30-10.00 น. พิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรแก่บริษัทที่เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age–Friendly Business)
    โดย นายอภิชาติ อภิชาตบุตร
     รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
10.00-11.00 น. การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อทิศทางในอนาคต
ธุรกิจไทยก้าวไกลไป กับสังคมผู้สูงวัย
    โดย นายแสงชัย เหลืองจุฑามาศ
     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
     บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์
      นางสาวภัทรา จองเจริญกุลชัย
     รองประธาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
     โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
      นางสาวกรณิศ ธนสุนทรกิจ
     ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สำนักทรัพยากรบุคคล
     บมจ.ซีพี ออลล์
  ดำเนินรายการโดย นายโมไนย เย็นบุตร
     พิธีกรข่าวและรายการโทรทัศน์ จากช่องเนชั่น
11.00-12.00 น. การอภิปรายหัวข้อ
Start-up: จุดเริ่มต้นธุรกิจเพื่อสังคมสาหรับผู้สูงอายุ
    โดย นายพงศ์ธร ถาวรธนากุล
     CEO and Co-Founder, Finnomena
      นายอดิสัน เจริญสุข
     COO and Co-Founder, Health at Home
  ดำเนินรายการโดย นายโมไนย เย็นบุตร
     พิธีกรข่าวและรายการโทรทัศน์ จากช่องเนชั่น
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อทิศทางในอนาคต
บทบาทภาครัฐ กับ การส่งเสริมภาคธุรกิจ
และผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อสนับสนุน CSR/SE
สำหรับผู้สูงอายุ
    โดย นางกนกวรี วงศาโรจน์
     ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
     กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
      ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์
     รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการ
     กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
     และผู้อำนวยการ
     สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
      นางสาววันทนีย์ พันธชาติ
     ผู้อำนวยการอาวุโส
     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
     คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


* หมายเหตุ:
- กำหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.