Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ มอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ปี 59


กรุงเทพ, 15 ธันวาคม 2559 – สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ จัดพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 มีองค์กรส่งรายงานเข้ารับการพิจารณามากถึง 124 บริษัท คณะกรรมการพิจารณารางวัลมีมติเอกฉันท์ให้ไทยออยล์ รับรางวัลยอดเยี่ยม ส่วนเจริญโภคภัณฑ์อาหารบางจากปิโตรเลียม และปตท. รับรางวัลดีเยี่ยม และเชิดชูรางวัล AWARD OF SUSTAINABLE EXCELLENCE ให้ปูนซิเมนต์ไทย


นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยในฐานะผู้แทนนายกสมาคมฯ กล่าวถึงการจัดโครงการประกาศรางวัล รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 ว่า จากการที่สมาคมฯ ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ จัดการประกวดรายงานความยั่งยืนมาเป็นปีที่ 4 ต้องยอมรับว่า ภาคเอกชนของไทยมีการพัฒนาและยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะจากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore :NUS) กับ ASEAN CSR Network survey ผลสรุปพบว่าบริษัทจดทะเบียนของไทยได้รับคะแนนรวมสูงสุด ทั้งในแง่ของจำนวนบริษัทที่ให้ความสำคัญต่อการจัดทำรายงาน และคุณภาพของรายงานตามมาตรฐาน GRI โดยรายงานด้านการเปิดเผยข้อมูลองค์กรเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางธุรกิจในอาเซียน พบว่าบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ตามด้วยสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ขณะที่ รายงานด้านความยั่งยืนในอาเซียนได้ผลสรุปว่าบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 เช่นกัน ย่อมแสดงถึงพัฒนาการที่ดีของบริษัทไทย

ในปี 2559 มีภาคเอกชนส่งรายงานความยั่งยืนเข้ารับการพิจารณา 124 บริษัท ผลการพิจารณารางวัลมีบริษัทที่ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับยอดเยี่ยม (Excellence) จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ ไทยออยล์ ระดับดีเยี่ยม (Best) จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ เจริญโภคภัณฑ์ บางจากปิโตรเลียม และ ปตท. ระดับดีเด่น (Outstanding) จำนวน 23 บริษัท รางวัล Recognition จำนวน 10 บริษัท และสำหรับปีนี้ ทางคณะกรรมการพิจารณารางวัล ได้มีมติให้เพิ่มรางวัลขึ้นอีก 1 รางวัล ให้แก่บริษัทที่สามารถคงมาตรฐานการรายงานระดับยอดเยี่ยม 3 ปีติดต่อกัน และต่อเนื่องมาในปีที่ 4 ทำให้ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนในระดับ AWARD OF SUSTAINABLE EXCELLENCE จำนวน 1 บริษัท คือ ปูนซิเมนต์ไทย

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. สนับสนุนโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนมาโดยตลอด และยินดีที่มีบริษัททั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 106 แห่ง ในปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็น 124 แห่ง ในปีนี้ ซึ่ง ก.ล.ต. ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ผสานเรื่อง CSR เข้าไปในกลยุทธ์องค์กร และเปิดเผยข้อมูลนี้ในรายงานประจำปีและในแบบไฟล์ลิ่ง ดังนั้น ความคืบหน้าของโครงการนี้จึงเป็นเครื่องสะท้อนว่า มีบริษัทไทยจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องที่หันมาให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน คำนึงถึงผลกระทบจากการทำธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้ผู้ลงทุนเกิดความเชื่อมั่น และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของตลาดทุนไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า การประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 นี้ เป็นกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนและบริษัทเอกชน จัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในบริบทที่สร้างให้เกิดความยั่งยืนทั้งกับธุรกิจและสังคมไปพร้อมกัน ตามที่องค์กรผู้จัดทำรายงานได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนในมิติที่สามารถผนวกเข้ากับธุรกิจหรือยุทธศาสตร์ขององค์กร เอื้อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างธุรกิจและสังคม

สำหรับภาพรวมในการจัดทำรายงานความยั่งยืนขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการในปี 2559 นี้ มีการยกระดับคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลในการรายงานที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากปีก่อน โดยสามารถเปิดเผยการรายงานที่เป็นไปตามกรอบการรายงานสากล GRI ฉบับ G4 มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมทั้งมีพัฒนาการที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในระดับองค์กรกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตลอดจนมีการกำหนดประเด็นการต้านทุจริตเป็นประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อการเปิดเผยผลการดำเนินงาน ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำในการขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนผ่านกระบวนการเปิดเผยข้อมูลด้วยการจัดทำรายงานเพิ่มขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างความพร้อมของข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สู่การเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI ในระดับสากล

 


Report on "Sustainability Reporting in ASEAN 2015", a study on 4 countries in the ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand), carried out by ASEAN CSR Network (ACN) and National University of Singapore (NUS) Business School's Centre for Governance, Institutions and Organisations (CGIO). The report concludes that Thailand had the highest overall quality of sustainability disclosure.[ข่าวประชาสัมพันธ์]