Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

Fuji Xerox รับซื้อข้าวจากชาวนา มอบเป็นของขวัญปีใหม่


23 ธันวาคม 2559 - บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นองค์กร Pioneer ช่วยเหลือรับซื้อข้าวจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตข้าว โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ จำนวน 10 ตัน ภายใต้แคมเปญ “ให้ข้าว = ช่วย” เพื่อประโยชน์สูงสุด โดยได้มอบข้าวทั้งหมดให้แก่สถานสงเคราะห์ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา, สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการหญิงจังหวัดนนทบุรี (บ้านราชาวดีหญิง) และสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย (บ้านราชาวดีชาย) เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่น้องๆ อีกด้วย


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณปัญจารีย์ วัชรปัญญาเลิศ / คุณจตุภรณ์ พันธ์ดี
โทรศัพท์: 02-930-5221 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org
เว็บไซต์: www.ให้ข้าวเท่ากับช่วย.com[ข่าวประชาสัมพันธ์]