Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ILINK จับมือ 12 องค์กร ช่วยเหลือรับซื้อข้าวจากชาวนา


9 ธันวาคม 2559 - บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK ร่วมกับภาคธุรกิจรวม 12 องค์กร ช่วยเหลือชาวนาด้วยการรับซื้อข้าวเป็นของขวัญปีใหม่/ของชำร่วย มอบให้แก่ลูกค้าและผู้มีอุปการคุณในช่วงเทศกาล รวมทั้งให้ข้าวเป็นสวัสดิการหรือจำหน่ายในราคาทุนให้แก่พนักงาน ตลอดจนใช้เป็นกิจกรรม CSR มอบข้าวให้แก่องค์กรสาธารณกุศล ภายใต้แคมเปญ “ให้ข้าว = ช่วย

ด้วยสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกที่ตกต่ำ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ จนทุกภาคส่วนตื่นตัว ลุกขึ้นมาช่วยเหลือชาวนา ด้วยการจัดพื้นที่ให้ชาวนา ได้มีโอกาสขายข้าวสาร ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้มีรายได้ที่ดีกว่าการขายข้าวเปลือก

สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหนึ่งในองค์กรร่วมก่อตั้งหน่วยงานริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (Thailand Social Business Initiative : TSBI) ได้ริเริ่มโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ำ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) และมูลนิธิสัมมาชีพ (มสช.) ภายใต้แคมเปญ “ให้ข้าว = ช่วย” เพื่อรณรงค์ช่วยเหลือรับซื้อข้าวจากเกษตรกร มาจัดทำเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้แก่ลูกค้าและผู้มีอุปการคุณในช่วงเทศกาล เพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตจากเกษตรกรในระยะสั้น และชะลอการเร่งรีบขายโดยไม่ได้ราคา

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า “โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่จัดทำขึ้น มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือชาวนาระบายผลผลิต ไม่เพียงแต่ในระยะสั้น แต่คำนึงถึงการใช้ประโยชน์ได้ทั้งปี และสำหรับฤดูการผลิตต่อๆ ไปด้วย เอื้อให้เกิดการจับคู่ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตและกลุ่มผู้ซื้อ สามารถวางแผนการจำหน่ายผลผลิตได้อย่างเป็นระบบและทั่วถึง ซึ่งหากเป็นไปได้ดี จะพิจารณาดำเนินการกับสินค้าหรือผลผลิตอื่นๆ เพิ่มเติม”

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว พช. จะเป็นหน่วยประสานข้อมูลชาวนาที่ต้องการขายข้าว TSBI จะเป็นหน่วยสรรหาเอกชน/แหล่งรับซื้อข้าวจากชาวนาที่ได้รับผลกระทบ และ มสช. จะทำหน้าที่เพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวของชาวนา รวมทั้งการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว เพื่อให้ชาวนาสามารถมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว โดยมีศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.) ซึ่งเป็นเครือข่ายองค์กรชุมชนที่ตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ประสานงานการทำงานของกลุ่ม องค์กร และผู้นำเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา เป็นกลไกร่วมขับเคลื่อนดำเนินงาน

สำหรับชาวนาที่จำหน่ายข้าวตามแคมเปญนี้ จะถูกคัดกรองโดยผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต) คณะกรรมการพัฒนาสตรี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่กรมการพัฒนาชุมชนให้การสนับสนุนอยู่

หลังจากการเปิดรับความจำนงในส่วนขององค์กรริเริ่ม (Pioneer Organization) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน และปิดรับไปเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน มีภาคธุรกิจที่ตอบรับเข้าร่วมแคมเปญจำนวน 12 ราย และมียอดปริมาณข้าวสารที่จะรับซื้อจากเกษตรกร รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 150 ตัน

คุณชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หนึ่งในองค์กร Pioneer ที่ร่วมโครงการ กล่าวว่า รู้สึกมีความยินดีมาก ที่ได้เป็นสื่อกลางในการช่วย โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้คนในกลุ่มต่างๆ ทั้งด้านธุรกิจ สังคม สโมสร และเพื่อนๆ ได้ทราบถึงโครงการ “ให้ข้าว = ช่วย” ที่ทุกท่านสามารถช่วยพี่น้องชาวเกษตรกร โดยการสั่งซื้อข้าวเพื่อนำมามอบเป็นของขวัญให้ผู้ใหญ่ในเทศกาลปีใหม่ หรือทานกันภายในครอบครัวและยังนำไปบริจาคให้กับศูนย์สงเคราะห์เด็ก คนชราหรือโรงพยาบาล

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในฐานะที่ดิฉันและผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ เป็นคนจังหวัดพิจิตร รู้สึกภูมิใจเป็นพิเศษที่ได้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวพิจิตรในโครงการนี้ด้วย อีกทั้งยังภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเป็นสื่อกลางและทำให้เกิดจิตอาสาภายในองค์กร ที่จะช่วยกันแพคข้าวตามคำสั่งซื้อของผู้มีจิตกุศลอยากช่วยเหลือชาวนา

ทั้งหมดนี้ เป็นการช่วยให้กำลังใจกับเกษตรกรที่เฝ้ารอผลผลิตของตนเอง ตั้งแต่วันที่ต้นข้าวตั้งท้อง ด้วยความหวังว่าจะขายข้าวให้ได้เงินมาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีครั้งนี้คะ

หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน ที่สนใจเข้าร่วมให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ภายใต้แคมเปญ “ให้ข้าว = ช่วย” ในฐานะองค์กรเข้าร่วม (Participating Organization) หรือเป็นองค์กรสนับสนุน (Supporting Organization) สามารถติดต่อเพื่อร่วมโครงการได้ที่ info@thaipat.org ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณปัญจารีย์ วัชรปัญญาเลิศ / คุณจตุภรณ์ พันธ์ดี
โทรศัพท์: 02-930-5221 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org
เว็บไซต์: www.ให้ข้าวเท่ากับช่วย.com[ข่าวประชาสัมพันธ์]