Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

การขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)27 ธันวาคม 2559 - นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม "การขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur: CE) โดยใช้หลักการ Social Business"

มีวาระสำคัญ 1) เพื่อทบทวนแผนการดำเนินงานการสร้างผู้ประกอบการในระดับชุมชน 2)การกำหนดพื้นที่นำร่องเพื่อดำเนินการ 3)การจัดทำแผนปฏิบัติการ มี ดร.สุนทร คุณชัยมัง ผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ และหน่วยงานริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (Thailand Social Business Initiative: TSBI) นำโดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์, Dr.Faiz Shah ผู้อำนวยการ Yunus Center AIT, คุณปาจารีย์ คุณชัยมัง กรรมการบริษัท อิมเมจพลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และคณะ

โดยมี นางสาวเพ็ญแข ศรีสุทธิกุล ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักฯ ผู้แทนภาคประชาชน นำโดย นายอภิสิทธิ์ อย่างกลั่น รองประธานกรรมการบริการสำนักงานกลาง ศอช. ภาคกลางตอนบน (สมุทรปราการ), นายพงกวี นาคเขียว ประธาน ศอช. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กลุ่มที่ 1 (นนทบุรี), นายศิวกรวิศิษฎ์ อ่วมป่วน ประธาน ศอช. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กลุ่มที่ 2 (สิงห์บุรี), นางณภัทร จาตุรัส เลขานุการ ศอช.ต.เหมืองใหม่ สมุทรสงคราม, นายถาวร สวัสดิแพทย์ ประธานชมรมผู้นำ อช. สุพรรณบุรี และนายละเอียด โอผล ประธานชมรมผู้นำ อช. ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชน เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการสร้างผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน


[Original Link]