Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือหน่วยงานภาคี สร้างสัมมาชีพชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ


14 ธันวาคม 2559 - กรมการพัฒนาชุมชน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (Thailand Social Business Initiative : TSBI) โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน Dr.Faiz Shah ผู้อำนวยการ Yunus Center AIT ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ และ นางสาวปาจารีย์ คุณชัยมัง กรรมการบริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดจากกรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมหารือและกำหนดแนวทางกับมูลนิธิสัมมาชีพ และสถาบันไทยพัฒน์ ในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพในพื้นที่ชุมชน/ตำบล สู่การเป็นผู้ประกอบการในระดับชุมชน (Community Entrepreneur : CE) และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในระดับชุมชนให้มีการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนเพื่อพัฒนาไปสู่ “กิจการแบบธุรกิจเพื่อสังคม” และ “กิจการแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม” ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์เศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐ โดยจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ประกอบด้วย 2 คณะ ได้แก่

คณะที่ 1 ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับมูลนิธิสัมมาชีพ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกรอบความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการในระดับชุมชน (CE) สู่กิจการแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) โดยคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายที่มีศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบล (ศอช.ต.) มีความพร้อม รวมถึงการสนับสนุน ให้ ศอช.ต. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและทำงานร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

คณะที่ 2 ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับหน่วยงานริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (Thai Social Business Initiative : TSBI) ประกอบด้วย 1) Yunus Center AIT 2) สถาบันไทยพัฒน์ และ 3) บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิว นิเคชั่น จำกัด โดยมีกรอบความร่วมมือในการพัฒนากิจการผู้ประกอบการชุมชน (CE) สู่ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business : SB)

“การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการทำงานร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ เป็นการร่วมมือกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มาร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนได้มีความพร้อม สามารถ “เชื่อมโยง” วิสาหกิจของตนกับเศรษฐกิจกระแสหลัก รวมทั้งร่วมกันสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจในชุมชนและท้องถิ่นของประเทศไทยให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว


[Original Link]