Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

Community-Friendly Business


สถาบันไทยพัฒน์ เชิญชวนองค์กรที่สนใจ เข้าเป็นเครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับชุมชน ในบริบทของความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-in-process) ด้วยการนำกลไกการจัดซื้อมาสนับสนุนสินค้าและบริการที่ชุมชนผลิตและจำหน่าย เริ่มจากชุมชนที่อยู่ในละแวกที่สถานประกอบการตั้งอยู่ รวมทั้งสำรวจโอกาสในการพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน สู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur: CE) อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเหลือชุมชนตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์ของสถาบันไทยพัฒน์ภายใต้ความริเริ่มนี้ เพื่อต้องการยกระดับความช่วยเหลือที่องค์กรธุรกิจมีต่อชุมชน จากรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ชุมชนเป็นผู้รับมอบความช่วยเหลือ มาสู่การขับเคลื่อนโดยใช้กระบวนการจัดซื้อวัสดุใช้สอยในธุรกิจ ด้วยการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาเป็นผู้ส่งมอบในห่วงโซ่อุปทาน


สถาบันไทยพัฒน์ได้จัดทำแพลตฟอร์ม “ธุรกิจที่เป็นมิตรกับชุมชน” หรือ “Community-Friendly Business” สำหรับการขับเคลื่อนโครงการและสนับสนุนวิสาหกิจที่เข้าร่วมเครือข่ายให้มีช่องทางการจัดซื้อวัสดุใช้สอยในธุรกิจ เพื่อสนับสนุนสินค้าและบริการที่ชุมชนผลิตและจำหน่าย อาทิ ของว่างสำหรับการประชุมหรือเลี้ยงรับรองแขก ข้าวสารหรืออาหารที่จัดหาเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน บริการต้นไม้ให้เช่าสำหรับวางประดับในอาคารและพื้นที่สำนักงาน งานตัดเย็บเครื่องแบบพนักงาน ฯลฯ

โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-in-process) สำหรับชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการเปลี่ยนสถานะชุมชนจาก “ผู้รับมอบ” ความช่วยเหลือ มาเป็น “ผู้ส่งมอบ” ในห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งส่งเสริมให้วิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในถิ่นที่ตั้งของสถานประกอบการ ให้สามารถยกระดับเป็นผู้ประกอบการในระดับชุมชน โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่หนึ่ง: กิจกรรมการสำรวจและระบุรายการสินค้าและบริการที่องค์กรใช้สอยอยู่ในปัจจุบัน และเป็นสินค้าและบริการที่ชุมชนสามารถจัดหาให้ตรงกับความต้องการได้ โดยองค์กรมีการให้คำมั่น (Commit) ที่จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดหาจากชุมชน ในวงเงิน 1 ล้านบาทต่อปี

ระยะที่สอง: กิจกรรมการเชื่อมโยงให้เกิดธุรกรรม (Transact) ซื้อ-ขายระหว่างองค์กรและชุมชน ภายใต้แพลตฟอร์มของโครงการ และสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร

ระยะที่สาม: กิจกรรมการต่อยอดชุมชนที่เป็นคู่ธุรกรรม และมีศักยภาพที่จะพัฒนา จากฐานะของผู้ส่งมอบในระยะที่สอง มาเป็นคู่สัญญา (Contract) หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ (หรือเทียบเท่า) เพื่อนำไปสู่การสร้างคุณค่าร่วม ด้วยการนำร่องชุมชนที่มีความพร้อม ผลักดันให้เป็นผู้ประกอบการชุมชน และทำให้เป็นกรณีตัวอย่าง เพื่อการขยายผลกับชุมชนในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

วิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับสิทธิประโยชน์ (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ดังนี้
-การเข้าร่วมในเครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับชุมชน (Community-Friendly Business)
-สิทธิการใช้โลโก้ในโครงการ เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร
-กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ในฐานะผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับชุมชน

ทั้งนี้ วิสาหกิจที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 ระยะ จะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันไทยพัฒน์ โดยการสนับสนุนของหน่วยงานริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (Thailand Social Business Initiative: TSBI)

องค์กรธุรกิจที่สนใจ สามารถติดต่อเพื่อเข้าร่วมโครงการที่ คุณปัญจารีย์ วัชรปัญญาเลิศ อีเมล panjaree@thaipat.org ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


วิสาหกิจที่ร่วมโครงการ


บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้านครหลวง
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)


[ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2560]

 


หมายเหตุ: สถาบันไทยพัฒน์ ไม่มีนโยบาย หรือมิได้มอบหมายให้บุคคลหรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด เป็นตัวแทนดำเนินการติดต่อกับวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อระดมทุนหรือขอรับการสนับสนุนใดๆ จากหน่วยงาน
หากท่านพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว กรุณาแจ้งมายัง info@thaipat.org