Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

Progressing on SDGs Workshop


สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง หรือ Certified Training Partner ของ GRI ในประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Progressing on SDGs through GRI disclosures ใช้เนื้อหาที่ได้รับการออกแบบจาก GRI โดยตรง

เวิร์กชอป Progressing on SDGs through GRI disclosures ถูกออกแบบเพื่อช่วยให้องค์กรผู้จัดทำรายงาน สามารถระบุความเชื่อมโยงระหว่าง การเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐาน GRI กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้จัดเตรียมรายงานขององค์กรและนักวิชาชีพด้าน CSR และด้านการรายงานแห่งความยั่งยืน ได้รับความรู้ความเข้าใจในความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานตามมาตรฐาน GRI กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านทาง Business Themes และ GRI Disclosures รวมทั้งตอบคำถาม ดังนี้

Why do the SDGs matter for businesses?
How can business be profitable and contribute to solutions at the same time?

เวิร์กชอป Progressing on SDGs through GRI disclosures มุ่งขับเน้นบทบาทขององค์กรธุรกิจที่มีการเปิดเผยข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามมาตรฐานการรายงานสากล ให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างบูรณาการ ใช้เวลา 1 วันเต็ม แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

The Sustainability Challenge
About GRI Standards
Linkages with SDGs
Business Themes and GRI Disclosures
GRI Services

เวิร์กชอป Progressing on SDGs through GRI disclosures เป็นหลักสูตรอบรมที่ได้รับอนุญาต (Licensed Program) จาก GRI ให้เฉพาะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองดำเนินการ โดยสิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ ได้แก่

ความตระหนักต่อความท้าทายด้านความยั่งยืนที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
ความเข้าใจต่อมาตรฐานการรายงาน GRI และการนำมาตรฐานดังกล่าวไปใช้ในการรายงาน
ความเชื่อมโยงระหว่างการรายงานตามมาตรฐาน GRI กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องของ GRI

ผู้ที่ผ่านการอบรมในเวิร์กชอป Progressing on SDGs through GRI disclosures จะได้รับประกาศนียบัตรโดยตรง จาก GRI

บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมเวิร์กชอปในครั้งถัดไป สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ info@thaipat.org พร้อมระบุชื่อและช่องทางที่สะดวกสำหรับการติดต่อกลับ

 


ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับหนังสือ "SDG Business: Corporate Action on Sustainable Development ความหนา 72 หน้า เอกสารตั้งต้นสำหรับภาคเอกชนในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) พร้อมแนวทางการดำเนินงานของภาคธุรกิจใน 5 ขั้นตอนที่สนับสนุนการตอบโจทย์การแก้ปัญหาที่ระบุในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ นอกเหนือจากเอกสารประกอบการอบรมจาก GRI

 


สำหรับองค์กรที่สนใจให้สถาบันไทยพัฒน์จัดเวิร์กชอป Progressing on SDGs through GRI disclosures ในสถานประกอบการของท่าน ในรูปแบบ In-House Program (ผู้เข้าร่วมอบรม 10 ท่านขึ้นไป) สามารถแจ้งความจำนง โดยกรอกเอกสาร เวิร์กชอป Progressing on SDGs : In-House Program กลับมายัง info@thaipat.org ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


กิจกรรมอบรมที่ผ่านมา


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Progressing on SDGs through GRI disclosures เมื่อวันพฤหัสที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะบาซาร์ แบงค็อก ถ.รัชดาภิเษก โดยมีบริษัทจดทะเบียน และองค์กรธุรกิจที่สนใจเข้าร่วม จำนวน 27 ท่าน