Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

Certified CSR Training Course


สถาบันไทยพัฒน์จัดอบรมหลักสูตร Certified CSR Training Course ที่บูรณาการแนวคิดสำคัญในด้าน CSR ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) การสร้างคุณค่าร่วม (CSV) การพัฒนาที่ยั่งยืน (SD) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) วิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) และธุรกิจเพื่อสังคม (SB) นำมาอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ

การพัฒนาหลักสูตรนี้ มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ดูแลงาน CSR ขององค์กร นักวิชาชีพด้าน CSR และบุคลากรเฉพาะด้าน CSR ประจำองค์กร ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีความคาดหวังและความสนใจในเรื่องที่องค์กรดำเนินการแตกต่างกัน และสามารถที่จะพัฒนาประเด็นการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ในอันที่จะสนองตอบต่อความคาดหวังและความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างตรงจุด รวมทั้งตอบคำถาม ดังนี้

องค์กรจะใช้ CSR เป็นเครื่องมือในการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงได้อย่างไร
องค์กรจะสามารถกำหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการใช้ CSR เป็นเครื่องมือดำเนินงานได้อย่างไร

หลักสูตร Certified CSR Training ใช้เวลา 1 วันเต็ม แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Framing the Right Thought: กรอบคิดที่ถูกต้อง
Seeing the Big Picture: ภาพทัศน์ในองค์รวม
Setting the Right View: มุมมองที่ถูกคู่
Putting the Right Effort: ความทุ่มเทที่ถูกเรื่อง
Gaining the Real Result: ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์

โดยสิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับจากหลักสูตร Certified CSR Training Course ได้แก่

ความตระหนักในความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ
ความสามารถในการพัฒนาประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเพื่อตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสีย
แนวทางการเสริมสร้างการยอมรับในบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการในแต่ละมิติการดำเนินงาน

ผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตร Certified CSR Training จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันไทยพัฒน์

บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งถัดไป สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ info@thaipat.org พร้อมระบุชื่อและช่องทางที่สะดวกสำหรับการติดต่อกลับ

 


สำหรับองค์กรที่สนใจให้สถาบันไทยพัฒน์จัดอบรมหลักสูตร Certified CSR Training ในสถานประกอบการของท่าน ในรูปแบบ In-House Program (ผู้เข้าร่วมอบรม 10 ท่านขึ้นไป) สามารถแจ้งความจำนง โดยกรอกเอกสาร หลักสูตร Certified CSR Training : In-House Program กลับมายัง info@thaipat.org ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


กิจกรรมอบรมที่ผ่านมา


กิจกรรมอบรมหลักสูตร Certified CSR Training Course เมื่อวันพฤหัสที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินัล 21 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 30 ท่าน