Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

รายละเอียดโครงการประกาศรางวัลฯ ปี 2560

รายละเอียดโครงการ    ผลการประกาศรางวัล    


หลักการและเหตุผล
จากความต้องการของผู้ลงทุนที่มีต่อข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงผลประกอบการในอดีต ผู้ลงทุนได้ให้ความสำคัญของข้อมูลที่มิใช่ตัวเลขทางการเงินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คำว่า ESG ซึ่งย่อมาจาก Environmental, Social, and Governance จึงเกิดขึ้นในแวดวงตลาดทุน เพื่ออธิบายถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน

Financial Times ได้บัญญัติความหมายของ ESG ว่าเป็นคำที่ใช้ในตลาดทุนโดยผู้ลงทุนเพื่อใช้ประเมินการดำเนินงานของบริษัท และทำให้ล่วงรู้ถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัท ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกอบการดังกล่าวนี้ มาจากบทบาทของบริษัทที่มีต่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) เรื่องความยั่งยืน (Sustainability) หรือที่มักอ้างอิงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

การเปิดเผยข้อมูลที่มิใช่ตัวเลขทางการเงินในรูปของรายงาน ซึ่งบริษัททั่วโลกดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ รายงานความยั่งยืน หรือ Sustainability Report ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การดำเนินงาน การกำกับดูแล แนวการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่สะท้อนทั้งในทางบวกและทางลบ โดยมุ่งเป้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้ภาคเอกชน เผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนในแวดวงตลาดทุนในรูปของรายงานความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น จึงได้ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ จัดโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

ในปี 2559 จากผล Survey on Sustainability Reporting in ASEAN จัดโดย ASEAN CSR NETWORK และ National University of Singapore : NUS พบว่าบริษัทจดทะเบียนของไทยได้รับคะแนนรวมสูงสุดทั้งในแง่ของจำนวนบริษัทที่ให้ความสำคัญต่อการจัดทำรายงาน และคุณภาพของรายงานตามมาตรฐาน GRI ขณะที่รายงานด้านความยั่งยืนในอาเซียนได้ผลสรุปว่า บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 เช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย

ในปี 2560 นี้ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้ภาคเอกชน เผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG ต่อกลุ่มผู้ลงทุนในแวดวงตลาดทุนในรูปของรายงานความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของตลาดทุนไทยให้เทียบเท่ากับตลาดทุนชั้นนำ อันจะนำไปสู่การยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในภูมิภาคและในระดับสากลต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนให้แก่บริษัทจดทะเบียนไทย และภาคเอกชนทั่วไป
เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนไทยและภาคเอกชนทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ลงทุนและตลาดทุนไทย
เพื่อเป็นการยกระดับบริษัทจดทะเบียนไทยและภาคเอกชน ให้สามารถพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

ประเภทรางวัล
รางวัลรายงานความยั่งยืน Award of Sustainable Excellence
รางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับยอดเยี่ยม
รางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเยี่ยม
รางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเด่น (ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน)
SR Recognition (ประกาศเกียรติคุณบริษัทที่ให้ความสำคัญเรื่องการเขียนรายงานความยั่งยืน)
รางวัลรายงานความยั่งยืน First Sustainability Report (รางวัลสำหรับบริษัทที่มีการจัดทำรายงานความยั่งยืนเป็นปีแรก)

การคัดเลือก
บริษัทจดทะเบียนไทย/หน่วยงานที่สนใจ ยื่นความจำนงขอรับการพิจารณารางวัล แก่สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย พร้อมกับรายงานความยั่งยืน ปี พ.ศ. 2559 หรือรายงานในชื่ออื่น (CSR Report, Integrated Report, Annual Report etc.) ซึ่งเปิดเผยข้อมูล ESG หรือผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ครบทั้งสามด้าน จำนวน 7 ฉบับ มายังสมาคมฯ
คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล จะคัดเลือกบริษัทที่จะให้รางวัล โดยการพิจารณาจากข้อมูลที่เผยแพร่ในรายงานความยั่งยืน และข้อมูลที่รายงานความยั่งยืนมีการอ้างอิงไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก โดยไม่ใช้แบบสำรวจข้อมูลหรือแบบสอบถามใดๆ เพิ่มเติม
บริษัทที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกบริษัท มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเด่น โดยไม่จำกัดจำนวนรางวัล ส่วนรางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเยี่ยม 1 รางวัล และระดับยอดเยี่ยม (ประจำปี) 1 รางวัล และประกาศเกียรติคุณบริษัทที่ให้ความสำคัญเรื่องการเขียนรายงานความยั่งยืน และรางวัลสำหรับบริษัทที่มีการจัดทำรายงานความยั่งยืนเป็นปีแรก ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล
การพิจารณาตัดสินรางวัลรายงานความยั่งยืน จะใช้เกณฑ์ 3 ด้านที่มีน้ำหนักคะแนนต่างกัน และในแต่ละด้าน จะประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้


ระยะเวลายื่นความจำนง
4 กันยายน - 5 ตุลาคม 2560
(ประกาศผลรางวัลภายในเดือนธันวาคม 2560)

ผู้ดำเนินโครงการ
• สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดย CSR Club
• สถาบันไทยพัฒน์