Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ดีวานา สปา ซื้อข้าวจากชุมชน หนุนกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจท้องถิ่น


31 ตุลาคม 2560 - บริษัท ดีวานา สปา จำกัด สนับสนุนการรับซื้อข้าวจากชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจท้องถิ่น ภายใต้แคมเปญ “ให้ข้าว = ช่วย


จากความตื่นตัวของทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น (Local Economy) เพื่อเป็นช่องทางให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน สนับสนุนการรับซื้อผลผลิตหรือสินค้าจากกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มผู้ผลิตในระดับครัวเรือน สร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจต้นทาง ให้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับห่วงโซ่เศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่เป็นตลาดปลายทาง โดยการสนับสนุนของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่ต้องการร่วมพัฒนาและเติบโตเคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับชุมชน

สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหนึ่งในองค์กรร่วมก่อตั้งหน่วยงานริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (Thailand Social Business Initiative : TSBI) ได้ริเริ่มกิจกรรมสนับสนุนการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) และมูลนิธิสัมมาชีพ (มสช.) ภายใต้แคมเปญ “ให้ข้าว = ช่วย” เพื่อชักชวนภาคเอกชนในการรับซื้อข้าวจากเกษตรกร เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตสู่องค์กรธุรกิจโดยตรง โดย บริษัท ดีวานา สปา จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นองค์กรผู้ให้การสนับสนุนรับซื้อข้าวสารจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเริ่ม รวมจำนวน 4.6 ตัน

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า “กิจกรรมสนับสนุนการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรริเริ่มขึ้น ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2559 มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยกระจายผลผลิตให้แก่ชุมชน ไม่เพียงแต่ในระยะสั้น แต่คำนึงถึงการใช้ประโยชน์ได้ทั้งปี และสำหรับฤดูการผลิตต่อๆ ไปด้วย เอื้อให้เกิดการจับคู่ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการในชุมชน กับกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นองค์กรธุรกิจหรือผู้ประกอบการขนาดใหญ่”

นายพัฒนพงศ์ รานุรักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้งดีวานา สปา และบริษัท ดี วี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า “ดีวานา สปา เราเติบโตมานานกว่า 16 ปี เราไม่เพียงแค่นำเสนอบริการความผ่อนคลายในรูปแบบของสปา แต่เรานำเสนอประสบการณ์ที่ลูกค้ารวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ เมื่อเดินเข้ามาภายใน ดีวานา สปา จะได้รับสัมผัสต่างๆ ที่ครบทั้ง รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส รวมไปถึงจิตวิญญาณ ที่ลูกค้าจะได้รับกลับไป เพราะบรรยากาศ สไตส์การตกแต่ง รวมถึงโปรแกรมสปาต่างๆ ที่เราได้สร้างสรรค์มาจากประสบการณ์ 16 ปี และเรายังให้ความสำคัญกับธุรกิจชุมชน อาทิ วัตถุดิบที่นำมาใช้ในโปรแกรมสปาของดีวานา สปา รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งภายในสปา เราก็เลือกอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยแนวคิดที่ว่า อยากจะให้ธุรกิจเล็ก เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจใหญ่ โตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”

นายธเนศ จิระเสวกดิลก ประธานกรรมการบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้งดีวานา สปา และบริษัท ดี วี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า “ด้วย ดีวานา สปา เราเป็นธุรกิจบริการที่ใช้บุคลากรจำนวนมาก เรามีสวัสดิการในเรื่อง ข้าว ให้กับบุคลากรอยู่แล้ว พอได้ทราบว่ามีโครงการนี้เลยไม่รีรอที่จะตอบรับ เพราะนอกจากจะได้ช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว บุคลากรของเราก็ยังได้ทานผลผลิตข้าวจากเกษตรกรที่มีคุณภาพ นับเป็นโครงการที่ดี และอยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการอื่นๆ ได้เข้าร่วมโครงการนี้”

ปัจจุบัน กิจกรรมสนับสนุนการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรดังกล่าว ได้ยกระดับการดำเนินการไปสู่สินค้าและผลผลิตอื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากข้าว และได้ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับชุมชน หรือ Community-Friendly Business โดยองค์กรธุรกิจที่สนใจ สามารถเข้าร่วมโครงการและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.communityfriendly.biz ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณปัญจารีย์ วัชรปัญญาเลิศ / คุณจตุภรณ์ พันธ์ดี
โทรศัพท์: 02-930-5221 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]