Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

SDG-Friendly Business


สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะองค์กรสมาชิกของเครือข่ายการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังกัดสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Solutions Network: UNSDSN) เชิญชวนองค์กรที่สนใจ เข้าเป็นเครือข่ายธุรกิจที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในบริบทของความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-in-process) ด้วยการผนวก SDGs เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจที่ดำเนินอยู่เป็นปกติประจำวัน (Day-to-day business operations) แทนการดำเนินงานในรูปแบบกิจกรรม (Event) หรือเป็นโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่แยกต่างหากจากกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-after-process) เพื่อให้เกิดเป็นความยั่งยืนอย่างแท้จริง

เป้าประสงค์ของสถาบันไทยพัฒน์ภายใต้ความริเริ่มนี้ เพื่อต้องการยกระดับการขับเคลื่อนการดำเนินงานทางธุรกิจให้ตอบสนองต่อ SDGs ทั้งในแง่ของการดำเนินงานที่เป็นไปอย่างรับผิดชอบ (Act Responsibly) ในอันที่จะดูแลผลกระทบเชิงลบ มิให้เกิดเป็นความเดือดร้อนเสียหายต่อสังคม รวมทั้งในแง่ของการแสวงหาโอกาส (Find Opportunities) ในอันที่จะสร้างเป็นผลกระทบเชิงบวก ทั้งแก่ธุรกิจและสังคมควบคู่ไปพร้อมกัน

จดหมายข่าวโครงการ


จดหมายข่าว SDG-Friendly Biz ฉบับที่ 5 (กรกฎาคม 2562)
จดหมายข่าว SDG-Friendly Biz ฉบับที่ 4 (พฤษภาคม 2562)
จดหมายข่าว SDG-Friendly Biz ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2562)
จดหมายข่าว SDG-Friendly Biz ฉบับที่ 2 (มกราคม 2562)
จดหมายข่าว SDG-Friendly Biz ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2561)

 สถาบันไทยพัฒน์ได้จัดทำแพลตฟอร์ม “ธุรกิจที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ “SDG-Friendly Business” สำหรับการขับเคลื่อนโครงการและสนับสนุนวิสาหกิจที่เข้าร่วมเครือข่ายให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรธุรกิจให้สอดคล้องกับ SDGs ตั้งแต่การ “รับ” เอา SDGs มาเป็นปัจจัยนำเข้า เพื่อทบทวนกระบวนการดำเนินงานของตน ในอันที่จะขจัดหรือลดผลกระทบเชิงลบทั้งทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการ จนสามารถนำ SDGs มาใช้เป็นแนวในการกำหนดเป้าประสงค์/กลยุทธ์เชิง “รุก” ด้านความยั่งยืน เพื่อที่จะพัฒนาความริเริ่มใหม่ๆ ในอันที่จะสร้างคุณค่าร่วม หรือสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการขยายการทำงาน “ร่วม” กันกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย หรือเป็นการพัฒนาหุ้นส่วนร่วมดำเนินงานรัฐ-เอกชน เพื่อเพิ่มผลลัพธ์หรือผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ไปจนกระทั่งถึงการบูรณาการ หรือการผนวก “รวม” การแก้ไขปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ไว้ในโมเดลธุรกิจ ผ่านตัวผลิตภัณฑ์/บริการ

โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-in-process) ให้สามารถตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างเป็นลำดับขั้นตอน ตามเอกสารแนวทางที่เป็นสากลของ UN Global Compact ที่ชื่อว่า Blueprint for Business Leadership on the SDGs โดยการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าว จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับ Active: การแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ และการบูรณาการเรื่องความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์องค์กร ให้เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นระดับของการจัดกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ให้ตอบสนองต่อ SDGs

ระดับ Advance: การผลักดันให้เกิดการดำเนินงานทางธุรกิจที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร และการขยายการทำงานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย เป็นระดับของการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ (Business Structure) และการจัดภาวะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) ในการขยายบทบาทหรืออิทธิพลไปสู่หน่วยงานที่อยู่รายรอบ ให้ตอบสนองต่อ SDGs

ระดับ Lead: การสร้างภาวะผู้นำทางธุรกิจที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จนได้รับความยอมรับนับถือ หรือมีความพร้อมรับการตรวจสอบ (Accountability) และสามารถเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างให้แก่องค์กรธุรกิจอื่น ใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ เป็นระดับของการพัฒนาโมเดลทางธุรกิจ (Business Model) ให้ตอบสนองต่อ SDGs

วิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับข่าวสาร ข้อมูลเอกสาร และสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในแพลตฟอร์ม ตลอดอายุโครงการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการ ที่ขอรับการตรวจประเมินรับรองคุณภาพการนำองค์กรสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจากสถาบันไทยพัฒน์ จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้
-SDG Leadership Acknowledgement หรือ กิตติกรรมประกาศ สำหรับองค์กรเข้าร่วมที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ Active
-SDG Leadership Recognition หรือ ประกาศเกียรติคุณ สำหรับองค์กรเข้าร่วมที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ Advance
-SDG Leadership Award หรือ รางวัลเกียรติคุณ สำหรับองค์กรเข้าร่วมที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ Lead

องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานที่สนใจ สามารถติดต่อเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่
คุณจินตนา จันสน อีเมล info@thaipat.org ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


วิสาหกิจที่ร่วมโครงการ


กลุ่มเซ็นทรัล
กลุ่มมิตรผล
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
การประปานครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท จีเอเบิล จำกัด
บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเฟรซอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
บริษัท ที เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เวนซ์ อินโฟ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาร์ เอส จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)


[ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563]

 


หมายเหตุ: สถาบันไทยพัฒน์ ไม่มีนโยบาย หรือมิได้มอบหมายให้บุคคลหรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด เป็นตัวแทนดำเนินการติดต่อกับวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อระดมทุนหรือขอรับการสนับสนุนใดๆ จากหน่วยงาน
หากท่านพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว กรุณาแจ้งมายัง info@thaipat.org