Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

รายละเอียดโครงการประกาศรางวัลฯ ปี 2561

รายละเอียดโครงการ    ผลการประกาศรางวัล    


หลักการและเหตุผล
รางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่สนใจทั่วไป ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (ESG) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ในรูปแบบของการจัดทำรายงานความยั่งยืน หรือรูปแบบอื่นๆ ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจ โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ด้วยความร่วมมือของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ชมรม CSR Club สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์

วัตถุประสงค์
เพื่อประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนให้แก่บริษัทจดทะเบียนไทย และภาคเอกชนทั่วไป
เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนไทยและภาคเอกชนทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ลงทุนและตลาดทุนไทย
เพื่อเป็นการยกระดับบริษัทจดทะเบียนไทยและภาคเอกชน ให้สามารถพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

ประเภทรางวัล
รางวัลรายงานความยั่งยืน ในปี 2561 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมพิจารณารางวัล โดยรางวัลรายงานความยั่งยืน แบ่งรางวัลออกเป็น 9 ประเภทรางวัล ได้แก่
รางวัลรายงานความยั่งยืน Award of Sustainable Excellence
รางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับยอดเยี่ยม
รางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเยี่ยม
รางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเด่น
รางวัลรายงานความยั่งยืน Recognition
รางวัลรายงานความยั่งยืน First Time Sustainability Report
รางวัลรายงานความยั่งยืน Most Improved
รางวัลรายงานความยั่งยืน Best SDGs Reporting
รางวัลรายงานความยั่งยืน Best Report Design

ประเภทรายงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณา
รางวัลรายงานความยั่งยืน เปิดรับรายงานทุกประเภทที่มีการเปิดเผยข้อมูล ESG หรือผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ครบทั้งสามด้าน ดังนี้
รายงานความยั่งยืน ปี 2560
รายงานประจำปี
Integrated Report / CSR Report
รายงานในรูปแบบอื่น
**องค์กรเลือกส่งรายงานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง จำนวน 7 เล่ม มายังสมาคมฯ

เกณฑ์การพิจารณารางวัล
การพิจารณาตัดสินรางวัลรายงานความยั่งยืน จะใช้เกณฑ์ 3 ด้านที่มีน้ำหนักคะแนนต่างกัน และในแต่ละด้าน จะประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้


เพื่อให้องค์กรสามารถอ้างอิงข้อมูลที่ปรากฏในรายงานได้ตรงกับเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ องค์กรสามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้ในแบบฟอร์ม SR content index form

รายละเอียดการสมัครและการคัดเลือก
บริษัทจดทะเบียนไทย/หน่วยงานที่สนใจ ยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับการพิจารณารางวัลแก่สมาคมบริษัทจด ทะเบียนไทย พร้อมกับรายงาน จำนวน 7 ฉบับมายังสมาคมฯ และสามารถระบุข้อมูลตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม SR content index form
คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล จะคัดเลือกบริษัทที่จะให้รางวัล โดยการพิจารณาจากข้อมูลที่เผยแพร่ในรายงานความยั่งยืน และข้อมูลที่รายงานความยั่งยืนมีการอ้างอิงไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก โดยไม่ใช้แบบสำรวจข้อมูลหรือแบบสอบถามใดๆ เพิ่มเติม
ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลายื่นความจำนง
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 20 กันยายน 2561
(ประกาศผลรางวัลภายในเดือนพฤศจิกายน 2561)

ผู้ดำเนินโครงการ
• สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดย CSR Club
• สถาบันไทยพัฒน์