Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ มอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6


กรุงเทพ, 7 ธันวาคม 2561 – สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ จัดพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยในปีนี้ มีบริษัทที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 56 รางวัล


ในโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนปีนี้ มีองค์กรที่ส่งรายงานเข้ารับการพิจารณารางวัลจำนวน 100 ราย แบ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 84 ราย บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 9 ราย บริษัททั่วไปที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และองค์กรอื่นๆ อีก 7 ราย

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กล่าวว่า การจัดโครงการประกาศรางวัล รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 ว่า รางวัลนี้ ทางสมาคมฯ ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ให้ความสำคัญกับการจัดทำรายงานความยั่งยืน เพื่อเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานให้ครบถ้วนในด้านของสังคม เศรษฐกิจ ธรรมาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดการประกวดรายงานความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2556 และจากความพยายามผลักดันให้บริษัทต่างๆ ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ปีนี้รายงานความยั่งยืนที่องค์กรส่งเข้ารับการพิจารณารางวัล ได้มีพัฒนาการในการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนและมีความครบถ้วนมากขึ้น โดยกว่าหนึ่งในสี่ขององค์กรที่ส่งรายงานเข้ารับการพิจารณารางวัล ได้มีการจัดทำรายงานความยั่งยืนโดยอ้างอิง GRI STANDARDS ซึ่งเป็นมาตรฐานการรายงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และประเทศไทยมีจำนวนองค์กรที่มีการจัดทำรายงานอ้างอิง GRI เป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน (GRI Sustainability Disclosure Database, 2018)

สำหรับปี 61 คณะกรรมการพิจารณารางวัล ได้เพิ่มรางวัล ขึ้นอีก 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล Most Improved รางวัล Best SDGs Reporting และรางวัล Best Report Design ผลการพิจารณารางวัล มีบริษัททั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ได้รับการพิจารณาให้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 รวม 56 รางวัล บริษัทที่ได้รับรางวัล Award of Sustainable Excellence ได้แก่ ปูนซิเมนต์ไทย รางวัลยอดเยี่ยม (Excellence) ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ทรู คอร์ปอเรชั่น ไทยออยล์ บางจาก คอร์ปอเรชั่น ปตท. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม และพีทีที โกลบอล เคมิคอล รางวัลดีเยี่ยม (Best) จำนวน 12 บริษัท รางวัลดีเด่น (Outstanding) จำนวน 11 บริษัท รางวัล Recognition จำนวน 20 บริษัท

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนมีการดำเนินธุรกิจที่เน้นสร้างคุณค่าและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว ซึ่งการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนในปีที่ 6 นี้จะเป็นแรงกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง ให้บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนกันมากขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุน และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องการทราบข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ความอยู่ดีกินดีของคนในสังคม และช่วยลดปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กันได้ ซึ่งเรื่องนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า ภาพรวมของการจัดทำรายงานความยั่งยืนขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2561 นี้ พบว่า มีการยกระดับการเปิดเผยข้อมูล ทั้งในด้านความสมบูรณ์ของรายงานความเชื่อถือได้ของรายงาน การสื่อสารและการนำเสนอของรายงานได้ชัดเจน และมีความครบถ้วนเพิ่มขึ้น หลายองค์กรได้เริ่มนำมาตรฐานการรายงานสากล GRI STANDARDS มาใช้ในการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานในรอบการรายงานปีปัจจุบัน

และยังพบอีกว่า มีจำนวนองค์กรที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ในระดับองค์กรกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับสากล ทั้งในระดับเป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัด (KPIs) เพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการจัดทำรายงานความยั่งยืน ให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานสากล รวมถึงการผนวกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เข้ากับองค์กรได้เป็นอย่างดี


[ข่าวประชาสัมพันธ์]