Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

สถาบันไทยพัฒน์กับงานด้านบรรษัทบริบาล


สถาบันไทยพัฒน์ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 มุ่งเน้นงานด้านการส่งเสริมความยั่งยืนของกิจการ และการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ด้วยการวิจัย (Research) การฝึกอบรม (Training) และการให้คำปรึกษา (Consulting) แก่ภาคเอกชน ภายใต้บริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน

สถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าร่วมลงนามเป็นภาคีและรับรองหลักการลงทุนที่รับผิดชอบในการสนับสนุนของสหประชาชาติ (United Nations-supported Principles for Responsible Investment: PRI) เป็นองค์กรแรกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2559 ปัจจุบัน PRI เป็นเครือข่ายสากลระดับแนวหน้าของกลุ่มผู้ลงทุนที่ให้คำมั่นในการผนวกการพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ในนโยบายการลงทุนและการครอบครองกรรมสิทธิ์

ในปี พ.ศ.2559 สถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าเป็นองค์กรสมาชิกของเครือข่ายการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังกัดสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Solutions Network: UNSDSN) และพัฒนาความริเริ่มที่เน้นการลงมือปฏิบัติ (Action-oriented) เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยมีการปรับแนวการดำเนินงานทางธุรกิจ ในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีส่วนในการตอบโจทย์การแก้ปัญหาที่ระบุในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ.2560 สถาบันไทยพัฒน์ ยังได้เข้าเป็นสมาชิกภาคองค์กร ประเภทที่ปรึกษา ของ IEMA (Institute of Environmental Management and Assessment) องค์กรซึ่งมีสมาชิกที่เป็นนักวิชาชีพด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมจากทั่วโลก จำนวนกว่า 15,000 คน มีบทบาทในการสนับสนุนการกำหนด การรับรอง และการนำมาตรฐานและข้อปฏิบัติไปใช้เพื่อการแปรเปลี่ยนโลกสู่ความยั่งยืน