Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

LPN จับมือ ไทยพัฒน์ ร่วมบุกเบิกการปันผลเพื่อสังคม


LPN เปิดมิติใหม่แห่งการช่วยเหลือสังคม ด้วยการบุกเบิกการปันผลเพื่อสังคม ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นองค์กรแรกในประเทศไทย

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ (ที่สองจากขวา) พร้อมด้วย นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (ที่หนึ่งจากซ้าย) และนายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ (ที่หนึ่งจากขวา) บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) รับมอบประกาศเกียรติคุณจากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ที่ให้การสนับสนุนโครงการปันผลเพื่อสังคม (Social Dividend Project) และเป็นองค์กรผู้บุกเบิกการปันผลเพื่อสังคม (Social Dividend Pioneer) เป็นองค์กรแรกในประเทศไทย ณ Clubhouse BAAN 365 By LPN พระราม 3

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทยที่มี 150 ชุมชน และกว่า 150,000 ครอบครัว ในฐานะองค์กรที่ยืนหยัดสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคมไทย ด้วยการส่งมอบที่พักอาศัยและบริการที่มีคุณภาพ ประกอบธุรกิจอย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม ได้ริเริ่มแนวทางการดูแลช่วยเหลือสังคมในมิติใหม่ ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ องค์กรที่ทำงานขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้บริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับภาคเอกชนระดับแนวหน้าของไทย บุกเบิกโครงการปันผลเพื่อสังคม (Social Dividend Project) โดยการมอบเงินทุนตั้งต้นจำนวน 2 ล้านบาท สำหรับใช้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อนำเงินปันผลมาใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในแบบต่อเนื่องและยั่งยืน

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว สถาบันไทยพัฒน์ จะนำโมเดล Social Business มาใช้จัดสรรเงินปันผลที่ได้รับเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือชุมชนเป้าหมายที่กำหนดร่วมกับ LPN ในรูปแบบของการจัดหา (Procurement) สินค้าและบริการจากวิสาหกิจเพื่อสังคม/ ชุมชน โดย LPN จะมีส่วนร่วมในการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และได้รับผลิตภัณฑ์ที่วิสาหกิจเพื่อสังคม/ ชุมชนผลิตและจำหน่าย มาใช้ในกิจการจากการจัดซื้อด้วยเงินปันผลที่ได้รับในแต่ละปีผ่านทางโครงการปันผลเพื่อสังคม

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) เปิดเผยว่า “จากการที่บริษัทสนับสนุนนวัตกรรมการลงทุนรูปแบบใหม่ของสถาบันไทยพัฒน์ ภายใต้ชื่อ “ปันผลเพื่อสังคม” (Social Dividend Project) ด้วยการระดมเงินจากแต่ละบริษัทจำนวน 20 ล้านบาท รวม 120 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนตั้งต้น และจะนำผลจากการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG) ไปช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดย LPN ได้เริ่มลงทุนในโครงการดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2558 นั้น ขณะนี้ โครงการดังกล่าวได้เริ่มจ่ายปันผลแล้ว เป็นมูลค่ารวม 2 ล้านบาท

ซึ่งบริษัทได้วางแผนในการนำดอกผลจากการลงทุนครั้งนี้ไปบริจาคให้กับสถาบันไทยพัฒน์ นำไปลงทุนในหุ้น LPN และเมื่อได้เงินปันผลกลับมา สถาบันไทยพัฒน์จะนำไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมของบริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (LPC) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ LPN ที่ได้รับการรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคม จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีนโยบายพัฒนาสตรีด้อยโอกาสให้เป็นพนักงานบริการชุมชนภายในโครงการของบริษัท เพื่อเพิ่มศักดิ์ศรี และคุณภาพชีวิตของสตรีกลุ่มนี้


ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า “โครงการปันผลทางสังคม นับเป็นนวัตกรรมการช่วยเหลือสังคมที่เป็นการนำเงินทุนที่ได้รับ มาลงทุนกลับไปยังหุ้นสามัญขององค์กรผู้มอบเงินทุนเพื่อรับเงินปันผลสำหรับใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) แบบต่อเนื่องทุกปี ด้วยเงินทุนตั้งต้นครั้งเดียว ดีกว่าการใช้เงินทุนที่ได้รับก้อนดังกล่าวหมดไปในคราวเดียว

สำหรับความร่วมมือระหว่าง LPN กับ สถาบันไทยพัฒน์ ในการบุกเบิกการปันผลเพื่อสังคม เงินปันผลที่ได้รับในปีแรกนี้ จะนำไปใช้ในการสนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการจากบริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (LPC) เพื่อสร้างรายได้เกื้อหนุนคุณภาพชีวิตครอบครัว และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่สตรีด้อยโอกาสทางสังคม จำนวนกว่า 2,000 คน ที่อยู่ในความดูแลของ LPC


ข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันไทยพัฒน์: คุณปัญจารีย์ วัชรปัญญาเลิศ
โทรศัพท์ : 02-930-5221 โทรสาร: 02-930-5228 อีเมล: info@thaipat.org
ฝ่ายสื่อสารองค์กร LPN: คุณสุภาวดี/คุณนัคมน/คุณขนิษฐา
โทรศัพท์ : 02-285-5011-6