Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

นำสินประกันภัย จับมือ สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมบุกเบิกการปันผลเพื่อสังคม


บมจ. นำสินประกันภัย (NSI) เปิดมิติใหม่แห่งการช่วยเหลือสังคม ด้วยการบุกเบิกการปันผลเพื่อสังคม ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ (ที่สองจากขวา) บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศเกียรติคุณจากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ที่ให้การสนับสนุนโครงการปันผลเพื่อสังคม (Social Dividend Project) และเป็นองค์กรผู้บุกเบิกการปันผลเพื่อสังคม (Social Dividend Pioneer) ณ อาคารนำสินประกันภัย สำนักงานใหญ่

บมจ.นำสินประกันภัย บริษัทผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2491 ดำเนินธุรกิจที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ได้ริเริ่มแนวทางการดูแลช่วยเหลือสังคมในมิติใหม่ ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ องค์กรที่ทำงานขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้บริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับภาคเอกชนระดับแนวหน้าของไทย บุกเบิกโครงการปันผลเพื่อสังคม (Social Dividend Project) โดยการมอบเงินทุนตั้งต้นจำนวน 1 ล้านบาท สำหรับใช้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อนำเงินปันผล มาใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในแบบต่อเนื่องและยั่งยืน

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า “โครงการปันผลทางสังคม นับเป็นนวัตกรรมการช่วยเหลือสังคมที่เป็นการนำเงินทุนที่ได้รับ มาลงทุนกลับไปยังหุ้นสามัญขององค์กรผู้มอบเงินทุนเพื่อรับเงินปันผลสำหรับใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) แบบต่อเนื่องทุกปี ด้วยเงินทุนตั้งต้นครั้งเดียว ดีกว่าการใช้เงินทุนที่ได้รับก้อนดังกล่าวหมดไปในคราวเดียว

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว สถาบันไทยพัฒน์ จะนำโมเดล Social Business มาใช้จัดสรรเงินปันผลที่ได้รับเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือชุมชนเป้าหมายที่กำหนดร่วมกับนำสินประกันภัย ในรูปแบบของการจัดหา (Procurement) สินค้าและบริการจากวิสาหกิจเพื่อสังคม/ชุมชน โดยนำสินประกันภัย จะมีส่วนร่วมในการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และได้รับผลิตภัณฑ์ที่วิสาหกิจเพื่อสังคม/ชุมชนผลิตและจำหน่าย มาใช้ในกิจการ จากการจัดซื้อด้วยเงินปันผลที่ได้รับในแต่ละปี ผ่านทางโครงการปันผลเพื่อสังคม

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในปีหนึ่งๆ บริษัทต้องใช้งบประมาณในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ทั้ง CSR In Process และ CSR After Process ไม่ต่ำกว่า 4-5 โครงการ อาทิ โครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยให้สังคม โครงการอบรมการขับขี่และลดความเสียหายของผู้ประกอบการขนส่ง โครงการส่งเสริมอาชีพวัยเกษียณ และโครงการบริจาคโลหิต เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่าแนวคิดนี้จะช่วยให้มีงบประมาณมาใช้ในโครงการต่างๆ เหล่านั้นได้อย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมได้อย่างสม่ำเสมอทุกๆ ปี”

การเข้าร่วมบุกเบิกโครงการปันผลเพื่อสังคม ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบกิจการโดยใส่ใจในความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อที่จะสร้างความร่วมมือและกิจกรรมที่สร้างคุณค่าร่วมกัน เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้น ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในกรมธรรม์ประกันภัยและการให้บริการ พนักงานมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกัน และองค์กรมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในที่สุด


ข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันไทยพัฒน์: คุณปัญจารีย์ วัชรปัญญาเลิศ
โทรศัพท์ : 02-930-5221 โทรสาร: 02-930-5228 อีเมล: info@thaipat.org