Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

BCPG ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2


19 มิถุนายน 2562 – บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 771 หลักทรัพย์


นายบัณฑิต สะเพียรชัย (ที่สองจากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร (คนแรกจากขวา) บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ถ.สุขุมวิท

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี (BCPG) เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศให้ บริษัท บีซีพีจี ติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2562 ด้วยการคัดเลือกจาก 771 หลักทรัพย์จดทะเบียน (ไม่รวมหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู) ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่ม ทรัพยากร (Resources) และยังเป็นบริษัทที่อยู่ในทำเนียบ ESG100 ติดต่อกัน 2 ปี โดยบีซีพีจีได้รับการจัดอันดับครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2561

นายบัณฑิตกล่าวว่า “หลังจากที่บีซีพีจีเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปีพ.ศ. 2560 ได้เพียงปีเดียว ก็ได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับ ESG100 ในปีพ.ศ. 2561 และในปีนี้ก็ได้รับคัดเลือกเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน การที่บีซีพีจีมีรายชื่ออยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทและสังคม”

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน และดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ห้าในปีนี้

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพ และได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณปัญจารีย์ วัชรปัญญาเลิศ
โทรศัพท์: 02-930-5221 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]