Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ESG Self-assessment

บันไดสู่การเป็นกิจการวิถียั่งยืน

ESG Self-assessment    Sustainability Group Report


สำหรับกิจการที่ไม่ได้อยู่ในทำเนียบ 100 บริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG100) แต่ต้องการประเมินระดับการดำเนินงานในประเด็น ESG เพื่อระบุถึงสิ่งที่องค์กรควรดำเนินการ (Gap) และนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนา สามารถนำชุดตัววัด (Metrics) ESG เบื้องต้นที่สากลยอมรับ มาเป็นเครื่องมือเริ่มต้นในการประเมินเพื่อการพัฒนายกระดับการดำเนินงานในประเด็น ESG ตามลำดับขั้นได้ด้วยตนเอง

• เอกสารนำเสนอ: ESG Self-assessment (เฉพาะผู้เข้าร่วมฟอรั่ม)
แบบประเมินตนเองด้าน ESG