Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

Social Business Day 2019 ผุด “Yunus Thailand”

“CP” แจม ยกระดับสังคมยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานว่า “ศ.มูฮัมหมัด ยูนุส” นักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ และ ศูนย์ยูนุส ธากา สำนักงานใหญ่ บังกลาเทศ ร่วมกับ ศูนย์ยูนุส สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT), ซี อาเซียน, ศูนย์ยูนุสธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (TSBI) จัดงาน “Social Business Day ครั้งที่ 9” ภายใต้แนวคิด “Making Money is Happiness, Making Other People Happy is Super Happiness” หรือ “การทำเงินเป็นความสุข แต่การทำให้ผู้อื่นมีความสุข เป็นความสุขยิ่ง” ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศ ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และมีองค์กรภาคเอกชนไทยร่วมสนับสนุน อาทิ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบางจาก เป็นต้น


การจัดงานในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้เกิดชุมชนธุรกิจเพื่อสังคมขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก และเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนแนวคิด “Social Business” ในการช่วยแก้ไขปัญหาสังคม ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีผู้นำทางสังคม, องค์กรภาคประชาสังคมชั้นนำ, องค์กรธุรกิจ, ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม ทั้งในระดับนานาชาติ และในระดับท้องถิ่น รวมทั้งนวัตกร นักศึกษา กว่า 1,450 คน จาก 58 ประเทศทั่วโลก ร่วมกันสะท้อนปัญหา ผ่านการอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion) การประชุมเต็มคณะ (Plenary Session) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการศึกษา, เกษตร, อุตสาหกรรมอาหาร, สุขภาวะ, การเงิน, สิ่งแวดล้อม, พลังงานสีเขียว และศิลปวัฒนธรรม

ตลอดจนร่วมกันหาทางออกให้กับปัญหาที่สำคัญของโลกใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ธนาคารและไมโครไฟแนนซ์ (Banking and Microfinance) 2) มลพิษและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Pollution and Climate Change) 3) ขยะพลาสติกและเศรษฐกิจหมุนเวียน (Plastic Waste and Circular Economy) และ 4) ธุรกิจเพื่อสังคมและการกีฬา (Social Business and Sports) รวมทั้งเป็นโอกาสในการเฟ้นหาหุ้นส่วน และความคิดใหม่ๆ สำหรับความริเริ่มด้านธุรกิจเพื่อสังคมในภายหน้า

นอกจากนี้ยังมีการประชุม 9 กลุ่มประเทศ (Country Forum) อาทิ บังกลาเทศ จีน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ยุโรป โดยผู้ที่เข้าร่วมรายประเทศจะมีการหารือในประเด็นเชิงเศรษฐกิจ-สังคมที่ฉุดรั้งการพัฒนา เพื่อค้นหาทางออกด้วยวิถีทางธุรกิจเพื่อสังคม และร่วมกันทบทวนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศของตนอีกด้วย


ขณะที่ในส่วนของประเทศไทย ได้มีการประกาศเปิดตัว “Yunus Thailand” อย่างเป็นการเพื่อเป็นศูนย์ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย ซึ่งเป็นการ Transform จากหน่วยงานริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (TSBI) รวมทั้งมีการเปิด “Corporate Action Tank” แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกับภาคเอกชน

ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจของประเทศไทย ที่ร่วมกันสนับสนุนการจัดประชุม ได้ประกาศบทบาทในการเป็นพันธมิตรร่วมกับ Yunus Thailand ผ่านแพลตฟอร์ม Corporate Action Tank เพื่อร่วมขับเคลื่อน Social Business ของประเทศไทย โดยจะให้ความสำคัญใน 3 ส่วน ได้แก่

1) ไมโครไฟแนนซ์ (Micro Finance) โดยร่วมกับทรูมันนี่ในการช่วยเหลือ สนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อย คนว่างงาน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้
2) การพัฒนาการศึกษา (Education Development) ด้วยการจัดอบรม และพัฒนาความผู้ประกอบการในโรงเรียนต่างๆ
3) หมู่บ้านสตาร์ตอัพ (Village Startups) เพื่อสร้างพลังให้ผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ ให้สามารถทำธุรกิจในชุมชนของตนเอง โดยที่ไม่ต้องอพยพ โยกย้ายไปทำงานในที่ต่างถิ่น

เพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศไทย อันสอดคล้องกับหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ว่า “ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน ก่อนประโยชน์ของตน”

ไม่เพียงเท่านี้ ในส่วนของงานวันที่สอง (29 มิ.ย.) ยังได้จัดให้มีกิจกรรมก่อนการจัดประชุม (Pre-Conference) สำหรับเครือข่ายสถาบันการศึกษา เพื่อเตรียมงานประชุมธุรกิจเพื่อสังคมภาคการศึกษา ประจำปี 2562 ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ณ ประเทศเยอรมนี ซึ่งจะมีศูนย์ยูนุสธุรกิจเพื่อสังคมใน 74 มหาวิทยาลัย ใน 34 ประเทศ เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย


[Original Link]