Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

BGRIM ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ปี 62


24 กรกฎาคม 2562 – บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน จำนวนทั้งสิ้น 771 บริษัท/กองทุน/ทรัสต์เพื่อการลงทุน


นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (ที่สามจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company ปี 2562 จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ ถ.กรุงเทพกรีฑา

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM) เปิดเผยว่า BGRIM ได้ติดอันดับ ESG 100 ครั้งแรก ในปี 2561 หลังจากที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียง 1 ปี ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้นักลงทุนเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานอย่างมืออาชีพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อการเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคงและยั่งยืน

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน ESG จำนวน 100 บริษัท หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน และดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ห้าในปีนี้

ขณะที่ การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพ และได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณปัญจารีย์ วัชรปัญญาเลิศ
โทรศัพท์: 02-930-5221 โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]