Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

The State of Corporate Sustainability in 2018

รายงานสถานภาพความยั่งยืนของกิจการ    


 


สถาบันไทยพัฒน์ได้ทำการประมวลข้อมูลด้านการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการจำนวน 100 แห่ง จัดทำเป็นรายงานสถานภาพความยั่งยืนของกิจการ (State of the Corporate Sustainability Report) จำแนกตามการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการวิเคราะห์สถานภาพการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ อาศัยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่ปรากฎในรายงานแห่งความยั่งยืน รายงานประจำปี และข้อมูลด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) ขององค์กร ที่เปิดเผยแก่สาธารณะ

เนื้อหาในรายงาน แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่หนึ่ง: จากความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาความยั่งยืน

เป็นการให้ภาพของพัฒนาการความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาความยั่งยืน ผ่านทางเครื่องมือรายงานแห่งความยั่งยืน หรือ Sustainability Report สถิติของการรายงานความยั่งยืนในระดับสากล ในภูมิภาคอาเซียน และในประเทศไทย


ส่วนที่สอง: ประเด็นความยั่งยืนจำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม

เป็นการวิเคราะห์สถานภาพการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ตามการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งในแง่ของประเด็นความยั่งยืนที่มีการเปิดเผยมากสุดในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และในแง่ของประเด็นความยั่งยืนที่ควรดำเนินการเพิ่มเติมในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)


ส่วนที่สาม: ประเด็นด้าน ESG ของกลุ่มอุตสาหกรรม

เป็นการแสดงภาพรวมของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จำแนกตามรายอุตสาหกรรม รวมทั้งรายละเอียดของประเด็น ESG ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม พร้อมข้อแนะนำที่กิจการในแต่ละอุตสาหกรรมควรพิจารณานำไปดำเนินการ โดยมีการเชื่อมโยงกับรายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosures) ตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล GRI


ส่วนที่สี่: เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มอุตสาหกรรม

เป็นการแสดงการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกิจการในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในภาพรวมทั้ง 17 เป้าหมาย และในเป้าหมายที่มีการดำเนินงานเกี่ยวเนื่องมากสุดตามรายอุตสาหกรรม


ส่วนที่ห้า: บทบาทของภาคเอกชนกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป็นการแนะนำขั้นตอนที่กิจการสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการเริ่มต้นจากสิ่งที่ดำเนินการอยู่แล้ว โดยใช้รายงานแห่งความยั่งยืนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน และปัจจัยผลักดันที่เป็นโอกาสตลาดอันเกิดจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มิได้จำกัดอยู่เพียงการดำเนินงานที่เป็นไปอย่างรับผิดชอบ (Act Responsibly) แต่ยังรวมถึงการแสวงหาโอกาส (Find Opportunities) ให้แก่ธุรกิจและสังคมควบคู่ไปพร้อมกันและเพื่อเป็นการเผยแพร่รายงานฉบับดังกล่าว ให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ สถาบันไทยพัฒน์ ได้ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานสัมมนา “State of the Corporate Sustainability: Sector Perspective from 100 Reporting Organizations” เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 601-602 ชั้น 6 อาคาร บี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในงานมีการรายงานสถานะและแนวโน้มความยั่งยืนและ ESG ในตลาดทุนไทย และการให้ความรู้ในหัวข้อ "Shared Value of Sustainability Reporting" พร้อมกับเสวนาในหัวข้อ "Stakeholder vs Investor Perspectives on Corporate ESG Information"

กำหนดการ

เอกสารประกอบการสัมมนา
สถานะและแนวโน้มความยั่งยืนและ ESG ในตลาดทุนไทย
State of the Corporate Sustainability Report 2018
Shared Value of Sustainability Reporting
Stakeholder vs Investor Perspectives on Corporate ESG Information

 


ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
คุณอภิญญา บุญมา โทรศัพท์: 02-009-9191 ต่อ 3701