Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ไทยพัฒน์ มอบ 84 รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน '62

ชูองค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัล ตอบโจทย์ SDGs เป้าที่ 12.6 ร่วมกัน


11 ธันวาคม 2562 - สถาบันไทยพัฒน์ จัดพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2562 มีองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 27 แห่ง ประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition 21 แห่ง และกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement 36 แห่ง รวมทั้งสิ้น 84 รางวัล


รางวัลเกียรติคุณ: Sustainability Disclosure Award

นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการประกาศรางวัลที่จัดขึ้น เป็นหนึ่งในกิจกรรมของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) เนื่องในงานมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นวันนี้ (11 ธ.ค. 62) ว่า “รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของ SDC ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ในรูปแบบของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน หรือรูปแบบอื่นๆ ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 12.6 ร่วมกัน


ประกาศเกียรติคุณ: Sustainability Disclosure Recognition

โดยการมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ Sustainability Disclosure Award มีองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ จำนวน 27 แห่ง Sustainability Disclosure Recognition มีองค์กรที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 21 แห่ง และ Sustainability Disclosure Acknowledgement มีองค์กรที่ได้รับกิตติกรรมประกาศ จำนวน 36 แห่ง ตามลำดับ


กิตติกรรมประกาศ: Sustainability Disclosure Acknowledgement

สำหรับการพิจารณาตัดสินรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ใช้เกณฑ์ 3 ด้าน ที่อ้างอิงจาก Ceres-ACCA* ประกอบด้วย ด้านความสมบูรณ์ (Completeness) ของเนื้อหา น้ำหนักคะแนน 45% ด้านความเชื่อถือได้ (Credibility) ของเนื้อหา น้ำหนักคะแนน 35% ด้านการสื่อสารและนำเสนอ (Communication) เนื้อหา น้ำหนักคะแนน 20% ตามลำดับ

ทั้งนี้ สถาบันไทยพัฒน์ คัดเลือกบริษัทที่ได้รับรางวัล โดยพิจารณาจากข้อมูลความยั่งยืนที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ อาทิ รายงานแห่งความยั่งยืน หรือรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมบูรณาการในรายงานประจำปี หรือรายงานในรูปแบบอื่น ทั้งที่เป็นรูปเล่มรายงาน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ อินโฟกราฟิก ฯลฯ โดยไม่ใช้แบบสำรวจข้อมูลหรือแบบสอบถามใดๆ เพิ่มเติม

สำหรับกิจกรรมการมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2562 ภายใต้ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC) ซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 104 องค์กร นอกจากจะเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะแล้ว ยังต้องการเชิดชูองค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัลทั้ง 84 แห่ง ในการเข้าร่วมตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่ 12.6 ซึ่งเรียกร้องให้รัฐบาลนานาประเทศ ผลักดันให้กิจการ โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับข้อปฏิบัติที่ยั่งยืนไปดำเนินการ และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนเข้าไว้ในรอบการรายงานประจำปีของบริษัท

ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลขององค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ / ประกาศเกียรติคุณ / กิตติกรรมประกาศ ในโครงการประกาศรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2562 ได้ทางหน้าเว็บ sdc.thaipat.org


--------------------------------------
* CERES ย่อมาจาก Coalition for Environmentally Responsible Economies หรือแนวร่วมกลุ่มเศรษฐกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และ ACCA ย่อมาจาก the Association of Chartered Certified Accountants หรือสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้อมูลสถาบันไทยพัฒน์


สถาบันไทยพัฒน์ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 มุ่งเน้นงานด้านการส่งเสริมความยั่งยืนของกิจการ และการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ด้วยการวิจัย การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแก่ภาคเอกชน ภายใต้บริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน

สถาบันไทยพัฒน์ ได้รับการรับรองจากองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ให้เป็น GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 และได้เข้าเป็น GRI Data Partner ในปี พ.ศ.2559 เพื่อร่วมจัดทำฐานข้อมูล GRI Sustainability Disclosure Database ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลรายงานแห่งความยั่งยืนของกิจการทั่วโลก โดยได้มีการปรับปรุงข้อมูลในหมวดที่เป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Target 12.6 – Country Tracker ในส่วนของประเทศไทย ทำให้จากเดิมที่ประเทศไทยมีรายงานที่เปิดเผยเพียง 41 เล่ม ในรอบการรายงานปี 2558 เพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 108 เล่ม ในรอบการรายงานปี 2559 (หรือเพิ่มขึ้น 1.6 เท่า) และมาเป็นจำนวน 120 เล่ม ในรอบการรายงานปี 2560 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 11) ทำให้ปัจจุบัน ประเทศไทยมีตัวเลขการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่อ้างอิงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มากเป็นอันดับ 5 ของโลก

ในปี พ.ศ.2559 สถาบันไทยพัฒน์ ยังได้เข้าเป็นองค์กรสมาชิกของเครือข่ายการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังกัดสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Solutions Network: UNSDSN) เพื่อผลักดันการพัฒนาความริเริ่มที่เน้นการลงมือปฏิบัติร่วมกับภาคเอกชนไทย ให้มีการปรับแนวการดำเนินงานทางธุรกิจในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีส่วนในการตอบโจทย์การแก้ปัญหาที่ระบุในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันไทยพัฒน์: จินตนา จันสน / ปิยเลขา ไหล่แท้ โทร 0-2930-5227